Diez ca­sos de ci­ru­gía vas­cu­lar en di­rec­to for­man a más de 100 es­pe­cia­lis­tas en San­tia­go

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - SANTIAGO -

Más de cien pro­fe­sio­na­les de ci­ru­gía vas­cu­lar asis­ten en el Hos­pi­tal Clí­ni­co a un cur­so so­bre téc­ni­cas avan­za­das de la es­pe­cia­li­dad. En las se­sio­nes, que fi­na­li­zan es­ta tar­de, es­tá pre­vis­to rea­li­zar diez ca­sos de ci­ru­gía en di­rec­to, ade­más de ejer­ci­cios de en­tre­na­mien­to con si­mu­la­do­res avan­za­dos. Es­ta for­ma­ción la or­ga­ni­za el ser­vi­cio de An­gio­lo­gía y Ci­ru­gía Vas­cu­lar del Com­ple­jo Hos­pi­ta­la­rio Uni­ver­si­ta­rio de San­tia­go (CHUS), que es­tá acre­di­ta­do pa­ra en­se­ñar en téc­ni­cas avan­za­das, tan­to qui­rúr­gi­cas co­mo en­do­vas­cu­la­res, in­for­ma la ge­ren­cia del Ser­gas en la ciu­dad.

«Es­te en­con­tro ba­séa­se na te­ra­péu­ti­ca avan­za­da nos aneu­ris­mas de aor­ta ab­do­mi­nal, é di­cir, a di­la­ta­ción dun va­so ar­te­rial, que che­ga mes­mo a du­pli­car o seu ta­ma­ño ha­bi­tual e que de­bi­do a is­to po­de pro­vo­car com­pli­ca­cións gra­ves e po­ten­cial­men­te mor­tais co­mo a rup­tu­ra e san­gra­do. Co­mo o va­so ar­te­rial ad­qui­re un ta­ma­ño de­ter­mi­na­do de­be pro­ce­der­se ao seu tra­ta­men­to pa­ra evi­tar com­pli­ca­cións que se­rían tra­ta­das de ur­xen­cia. A abor­da­xe po­de ser en­do­vas­cu­lar ou con ci­rur­xía aber­ta, se­gun­do as ca­rac­te­rís­ti­cas do aneu­ris­ma e do doen­te», ex­pli­ca.

En es­te cur­so se dis­cu­ten ca­sos com­ple­jos y se ana­li­zan ex­pe­rien­cias. El ser­vi­cio de An­gio­lo­gía y Ci­ru­gía Vas­cu­lar com­pos­te­lano ope­ró el año pa­sa­dos 70 aneu­ris­mas de aor­ta ab­do­mi­nal y rea­li­za­ron más de mil in­ter­ven­cio­nes pro­gra­mas de to­do ti­po de pa­to­lo­gías de su ám­bi­to de tra­ba­jo.

La ge­ren­cia del área sa­ni­ta­ria re­sal­ta que es­tos cur­sos «de al­to ni­vel» con­tri­bu­yen pa­ra «a me­llo­ra da ca­li­da­de na prác­ti­ca asis­ten­cial que se pres­ta aos doen­tes com­pos­te­láns e per­mi­te así mes­mo avan­zar na in­ves­ti­ga­ción apoia­dos nas úl­ti­mas tec­no­lo­xías, po­si­bi­li­tan­do o in­ter­cam­bio de ex­pe­rien­cia e co­ñe­ce­men­tos en­tre ci­rur­xiáns de dis­tin­tos hos­pi­tais in­ter­na­cio­nais e si­tuar Ga­li­cia co­mo área de pres­ti­xio e for­ma­ción da ci­rur­xía vas­cu­lar en Eu­ro­pa».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.