Cres­po di­ce que solo aco­me­tie­ron «te­mas de cha­pa e pin­tu­ra»

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - PORTADA -

Cres­po Igle­sias, que com­pa­re­ció pa­ra ex­pli­car la de­ci­sión jun­to a los edi­les Paz Pérez, Sé Se­nan­de y José Antonio Va­re­la, des­ta­ca­ba tam­bién que ha­bía su­fi­cien­tes ar­gu­men­tos a fa­vor pa­ra cen­su­rar al ac­tual go­bierno pe­ro no quieren re­cu­rrir a esa fór­mu­la co­mo me­ro al­ta­voz o cir­co me­diá­ti­co, en alu­sión a lo ocu­rri­do con Po­de­mos en Ma­drid.

Re­cor­dó el por­ta­voz po­pu­lar pro­yec­tos im­por­tan­tes cues­tio­na­dos por el ac­tual go­bierno, co­mo el con­sis­to­rio, Li­ña­res o el Are­na, mien­tras aho­ra «aco­den tres con­ce­llei­ros a inau­gu­rar un ba­cheo». La­men­ta­ba que «o alcalde e os seus ma­ria­chis» les re­ba­tan a tra­vés de «ca­tro ou cin­co bo­cas can­do fa­lan dun go­berno uni­do». «Non es­ta­mos dis­pos­tos a que nos to­men o pe­lo», pa­ra aña­dir que tam­po­co a «fa­cer cal­quei­ra cou­sa con tal de re­cu­pe­rar o go­berno». La ac­tual le­gis­la­ción pue­de ge­ne­rar al­gu­na du­da so­bre si Cruz po­dría vo­tar al PP pe­ro to­do apun­ta­ría a un con­ten­cio­so por una u otra vía en ca­so, al­go que des­car­tan.

La­men­tó ade­más que el go­bierno solo aco­me­tie­se «te­mas de cha­pa e pin­tu­ra e non hai pro­xec­to de po­bo». Alu­dió a que llegaron con ga­nas de cam­biar La­lín, «non o du­bi­da­mos, pe­ro ho­xe só es­tán pa­ra co­brar».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.