Faíl­de: «Non son fun­cio­na­rio da Xun­ta, po­do ac­ce­der aos seus con­tra­tos pú­bli­cos»

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - DEZA-TABEIRÓS -

Carlos Faíl­de con­si­de­ra que no exis­te nin­gu­na in­com­pa­ti­bi­li­dad pa­ra que su em­pre­sa op­te a ad­ju­di­ca­cio­nes de la Xun­ta: «Son con­tra­tos pú­bli­cos aos que po­de ac­ce­der cal­quer em­pre­sa, e eu non son fun­cio­na­rio da Xun­ta». Al tiem­po, se­ña­la­ba que son ad­ju­di­ca­cio­nes pú­bli­cas ba­sa­das en ba­re­mos ob­je­ti­vos, co­mo son el pre­cio, pla­zo de en­tre­ga y ga­ran­tía, «non son cues­tións sub­xec­ti­vas».

Ade­más, in­di­ca que el nú­me­ro de em­pre­sas en la co­mu­ni­dad ga­lle­ga que rea­li­za acon­di­cio­na­mien­tos de vehícu­los con equi­pa­mien­tos pa­ra po­li­cías o emer­gen­cias «son úni­ca­men­te tres ou ca­tro. E nós fa­ce­mos al­gún vehícu­lo, pe­ro per­de­mos ou­tros moi­tos, non é que fa­ga­mos to­dos os vehícu­los da Xun­ta de Ga­li­cia».

Sub­con­tra­ta­do por em­pre­sas

Faíl­de acla­ró ade­más que bue­na par­te de los tra­ba­jos de su em­pre­sa pa­ra la ad­mi­nis­tra­ción au­to­nó­mi­ca no son con­tra­tos di­rec­tos de la Xun­ta, sino que pro­ce­den de em­pre­sas que ga­nan con­cur­sos de su­mi­nis­tros de vehícu­los, y que des­pués lo sub­con­tra­tan a él por­que los con­ce­sio­na­rios no tra­ba­jan en el acon­di­cio­na­mien­to de los vehícu­los y acu­den a fir­mas co­mo la su­ya.

De otra par­te, co­rro­bo­ró las afir­ma­cio­nes del al­cal­de, en el sen­ti­do de que no co­bra por la coor­di­na­ción del gru­po es­tra­den­se de Emer­xen­cias: «De fei­to é o que me­nos co­bra, en torno a 1.000 eu­ros, can­do os ou­tros in­te­gran­tes do gru­po mu­ni­ci­pal de Pro­tec­ción Ci­vil co­bran 1.350 des­pois de ir a un xui­zo, ao que Faíl­de non se pre­sen­tou», di­jo López.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.