Cruz so­li­ci­ta en una mo­ción un in­for­me del pro­ce­der «par­ti­dis­ta» de un tra­ba­ja­dor mu­ni­ci­pal

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - DEZA-TABEIRÓS -

El edil la­li­nen­se no ads­cri­to, Juan Jo­sé Cruz, so­li­ci­ta con na mo­ción un in­for­me del pro­ce­der de un tra­ba­ja­dor mu­ni­ci­pal, Celso Ta­boa­da, que «ac­tuan­do pola súa con­ta, su­po­ño que pa­ra con­ten­tar a quen lle po­de con­ce­der pro­du­ti­vi­da­des e gra­ti­fi­ca­cións, un tra­ba­lla­dor des­ti­na­do na ofi­ci­na de Igual­da­de, ofre­cía un co­mu­ni­ca­do por li­bre in­mis­cuín­do­se nun de­ba­te po­lí­ti­co e saín­do a de­fen­der á con­ce­llei­ra que coor­di­na o de­par­ta­men­to no que tra­ba­lla, de­nun­cian­do un­ha agre­sión pre­sun­ta­men­te ma­chis­ta». Cruz ha­bla de cuan­do él di­jo a una con­ce­ja­la que le iba «es­tam­par os do­cu­men­tos dian­te das na­ri­ces». Cri­ti­ca que esa me­dia­ción no se dio en «te­mas moi­to máis gra­ves oco­rri­dos» con otras edi­las y pi­de neu­tra­li­dad da los ope­ra­rios mu­ni­ci­pa­les y ca­sos don­de no la tu­vie­ron con él mis­mo por lo que «bas­ta xa». Quie­re que Se­cre­ta­ría di­ga si el pro­ce­der del tra­ba­ja­dor con su car­ta fue co­rrec­to y, en ese ca­so, si no de­be­ría ha­ber me­dia­do en otros ca­sos. Y si es co­rrec­to tra­tar­se de pre­sun­ta vio­len­cia de gé­ne­ro por­que no se tra­tó con la de­bi­da in­ti­mi­dad, y si al ha­cer­lo pú­bli­co no cons­ti­tu­ye de­li­to por di­fa­ma­ción.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.