O Pre­mio Luis Porteiro Garea re­co­ñe­ce­rá o uso e pro­mo­ción do ga­le­go na USC

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - SANTIAGO -

A Uni­ver­si­da­de de Santiago ten aber­to o pra­zo de pre­sen­ta­ción de can­di­da­tu­ras pa­ra a que se­rá a pri­mei­ra edi­ción do Pre­mio Luis Porteiro Garea, un ga­lar­dón que dis­tin­gui­rá a ini­cia­ti­va, tra­ba­llo ou tra­xec­to­ria da­que­las per­soas, en­ti­da­des ou co­lec­ti­vos, tan­to ac­tuais co­mo pa­sa­dos da USC, que con­tri­búan á nor­ma­li­za­ción da lin­gua ga­le­ga no ám­bi­to da pro­pia Uni­ver­si­da­de. Des­ta­ca­ran­se aque­las ini­cia­ti­vas re­la­cio­na­das co em­pre­go ha­bi­tual da lin­gua nas ac­ti­vi­da­des co­tiás da ins­ti­tu­ción, es­pe­cial­men­te as que se­xan pio­nei­ras. O pra­zo de pre­sen­ta­ción de can­di­da­tu­ras re­ma­ta­rá o 15 de xu­llo.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.