Vi­la­tu­xe abre cam­pa­men­to mu­si­cal e fes­te­xa aos so­cios

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - AGENDA - AME­LIA FERREIROA

A Ban­da de Mú­si­ca de Vi­la­tu­xe ce­le­bra­rá do 11 ao 14 de xu­llo a cuar­ta edi­ción do seu cam­pa­men­to mu­si­cal no que se mis­tu­ra­rán cla­ses in­di­vi­duais e co­lec­ti­vas, en­saios e ac­ti­vi­da­des lúdicas. Cam­pa­men­to que se adian­tou un­has se­ma­nas, se­gun­do o di­rec­tor Víctor Vi­la­ri­ño, pa­ra que se poi­dan le­var a ca­bo as obras de me­llo­ra no au­di­to­rio pro­gra­ma­das po­lo Con­ce­llo de La­lín e que se­me­lla es­ta­rán re­ma­ta­das pa­ra o ini­cio do vin­dei­ro cur­so.

Os alum­nos que asis­tan ao cam­pa­men­to po­de­rán es­co­ller en­tre un am­plo abano de ins­tru­men­tos: trom­pe­ta cu­xas cla­ses im­par­ti­rá Fran Fer­nán­dez, frau­ta (Bea Ro­drí­guez), trom­pa (Luis Vin­sei­ro), trom­bón (Ia­go Ríos), cla­ri­ne­te (Ma­rio Ro­drí­guez), cla­ri­ne­te (Paloma Pin­to), sa­xo­fón (Mi­guel Blan­co) ou en­si­nan­zas de per­cu­sión das que se ocu­pa­rá Ger­mán Agu­lló. Ha­be­rá mas­ter­class e ser­vi­zo de trans­por­te den­de O Cor­pi­ño, An­zo, Pra­do e La­lín nun cam­pa­men­to mu­si­cal que un am­plo ho­ra­rio de ce­le­bra­ción: de 9 da ma­ñán a dez da noi­te.

Por ou­tra ban­da a for­ma­ción xu­ve­nil par­ti­ci­pa­rá o vin­dei­ro 9 de xu­llo no Fes­ti­val de Ban­das Xu­ve­nís e In­fan­tís que te­rá lu­gar no Gaiás e se es­tá a pre­pa­rar a Fes­ta do So­cio da Ban­da de Mú­si­ca de Vi­la­tu­xe pa­ra o vin­dei­ro día 15 de xu­llo.

MI­GUEL SOUTO

O cam­pa­men­to ten cla­ses, en­saios e le­cer.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.