De­por­tes

«Pa­ra un po­bo pe­queno, equi­po hu­mil­de e xen­te da zo­na é al­go moi gran­de»

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - PORTADA - P. V.

Es­tre­lla, téc­ni­co del Pi­lo­ño, no se­gui­rá en el club y se apar­ta del fút­bol un tiem­po

El Pi­lo­ño hi­zo al­go gran­de ga­nan­do la Co­pa del Sar. Uno de sus pro­ta­go­nis­tas cla­ves es el téc­ni­co, Es­tre­lla, que lle­gó al equi­po en enero re­cla­ma­do por la di­rec­ti­va tras ha­ber­se ido tras dos tem­po­ra­das an­te­rio­res al no po­der com­pa­gi­nar. «Aín­da non po­día pe­ro non lles po­día fa­llar, por­que es­ta xen­te por­tou­se sem­pre moi ben co­mi­go». Tan­to Es­tre­lla co­mo el equi­po te­nían la es­pi­na de la fi­nal an­te­rior per­di­da y aho­ra ya sa­bían que era po­si­ble y fi­nal­men­te «pu­de­ron re­ma­ta­la». Pe­ro Es­tre­lla si­túa la gran­de­za de la vic­to­ria al tra­tar­se de un po­bo pe­queno, un equi­po hu­mil­de, con xen­te da no­sa zo­na que fan to­do por­que lles gus­ta, que na­die per­ci­be un eu­ro na plan­ti­lla... po­der xo­gar a fi­nal e ga­ña­la é pa­ra es­tar or­gu­llo­sos de tó­do­los cha­va­les dos que xo­ga­ron máis e dos que xo­ga­ron me­nos pe­ro es­tán aí can­do fan fal­ta. O va­lor da co­pa té­mo­lo que re­par- tir en­tre to­da a plan­ti­lla».

Re­co­no­ce Es­tre­lla, ade­más, que sien­do una co­pa igual que la edi­ción 49, cu­ya fi­nal per­die­ron, pues­tos a po­der ele­gir «á mais bo­ni­ta é es­ta, po­lo que re­pre­sen­ta­ba, po­lo que mo­vía a Fe­de­ra­ción ó ser 50 % aniver­sa­rio e has­ta a co­pa que é moi­to máis es­pec­ta­cu­lar que a ha­bi­tual».

«Po­der mar­char des­ta ma­nei­ra e po­der axu­dar e apor­tar un grau­ci­ño de area pa­ra que o equi­po poi­de­ra le­var es­ta co­pa non é o im­por­tan­te que son os cha­va­les que xun­tos te­ñen moi­ta for­za, pe­ro po­der apor­tar o pou­co que po­día sa­ber pa­ra ga­ñar a co­pa fai que poi­da mar­char tre­men­da­men­te con­ten­to», ase­gu­ra el téc­ni­co del Pi­lo­ño que afir­ma que no se­gui­rá en el club, «te­ño que vol­ver ó que ti­ña, non que­ría fa­llar­lle e dis­fru­tei moi­to con eles, é un gru­po ex­cep­cio­nal pe­ro vol­vo a apar­tar­me un pou­co do fút­bol».

El equi­po man­teó a su téc­ni­co en ple­na ex­plo­sión de jú­bi­lo re­gis­tra­da tras la vic­to­ria en al Co­pa do Sar.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.