«Cal­que­ra que ve­ña ao meu posto vai­lle ser moi fá­cil por­que es­te é un equi­po ma­ra­bi­llo­so»

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - DEZA-TABEIRÓS DEPORTES -

Es­tre­lla tie­ne cla­ro que no si­gue pe­ro tam­bién de­ja cla­ro que «sem­pre es­ta­rei aí ó la­do des­ta xen­te, co gru­po que hai aí, xo­ga­do­res, di­rec­ti­vos, afec­cio­na­dos... é pa­ra es­tar­lle agra­de­ci­do to­da a vi­da e sa­ben que co­mi­go po­den con­tar co que fa­ga fal­ta sen du­da al­gun­ha, pe­ro pre­ci­so apar­tar­me un pou­co do fút­bol».

Ase­gu­ra ade­más Es­tre­lla que «cal­que­ra que poi­da vir o meu posto vai­lle ser moi fá­cil por­que é un equi­po ma­ra­bi­llo­so ó que lle desexo o me­llor co­mo sem­pre».

Ya no en­tra­rá en nin­gu­na pla­ni­fi­ca­ción de equi­po. Con­si­de­ra que en el Pi­lo­ño «aín­da é pron­to por­que aín­da es­ta­ba­mos xo­gan­do hai tres días e pre­ci­san des­can­sar».

Tam­bién con­si­de­ra que arran­ca­rá la pre­tem­po­ra­da, cuan­do de­ci­da el fu­tu­ro téc­ni­co, y com­pe­ti­rá en «des­ven­ta­xa por­que ou­tros a es­tas al­tu­ras xa ce­rra­ron cou­sa e fi­xe­ron mo­ve­men­tos».

Se mar­cha el téc­ni­co, pe­ro se­gu­ra­men­te ten­drá pa­ra siem­pre en la re­ti­na el man­teo que le die­ron sus ju­ga­do­res al ga­nar la fi­nal, en la ex­plo­sión tras la vic­to­ria.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.