«Fal­ca­trua­da é ter per­soal irre­gu­lar den­de 1993, o de Pe­na­co­ba ou o do pár­king», di Cuí­ña

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - PORTADA -

O al­cal­de de Lalín, Ra­fael Cuí­ña, di­xo que fa­la de pre­sións Cres­po can­do ten afir­ma­do que al­guén o cri­ti­ca por tra­ba­llar en de­ter­mi­na­da em­pre­sa: «To­dos sa­be­mos co­mo fun­cio­na­ban eles. Nós de­mo­cra­ti­za­mos o ru­ral cos al­cal­des de al­dea, fi­xe­mos ini­cia­ti­vas para que cun nú­me­ro de fir­mas os ve­ci­ños poi­dan fa­cer pro­pos­tas a pleno», e amo­sou­se abu­rri­do de que den­de o PP se fa­le das súas fal­ca­trua­das, can­do ase­gu­ra que «fal­ca­trua­da é por exem­plo ter per­soal irre­gu­lar den­de 1993, e pa­gar du­cias de mi­les de eu­ros en trie­nios; ou o que lles fi­xe­ron aos ve­ci­ños de Pe­na­co­ba, ten­do que pa­gar 50.000 eu­ros o Con­ce­llo; ou un mi­llón de eu­ros por­que ao me­llor por un­ha cues­tión tes­ti­cu­lar do an­te­rior al­cal­de pa­sou o que pa­sou con pár­king».

Cree que os po­pu­la­res es­tán doí­dos por­que os la­li­nen­ses non en­ten­de­ron a súa pos­tu­ra en can­to aos or­za­men­tos municipais, in­sis­tin­do en que a pos­tu­ra do PP per­xu­di­cou a em­pre­sas e ve­ci­ños por de­mo­rar a súa apro­ba­ción, e ama­gar du­ran­te un mes cun­ha mo­ción de cen­su­ra que sa­bían que per­de­rían.

Tres trac­to­res

Dou­tra ban­da, Cuí­ña Apa­ri­cio si­na­lou na súa in­ter­ven­ción en Ra­dio Lalín que xa se in­cor­po­ra­ron ao Con­ce­llo os tra­ba­lla­do­res con­tra­ta­dos no plan da Depu­tación. O mér­co­res su­má­ron­se dous no­vos trac­to­res ao que xa fun­cio­na­ba, po­lo que ago­ra son tres os dis­po­ñi­bles para des­bro­zar en to­do o te­rri­to­rio municipal.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.