Un­ha re­cla­ma­ción su­rrea­lis­ta an­te o Ser­gas

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - DEZA-TABEIRÓS - Jo­sé Ma­nuel Rey Rey

Opa­sa­do 11 de abril acu­dín coa mi­ña fi­lla á con­sul­ta de Psi­quia­tría do Cen­tro de Saú­de de Lalín. As tres lon­gas ho­ras de es­pe­ra (ti­ña­mos vez para as 10:15 e cha­má­ron­nos ás 13:15) non fo­ron na­da com­pa­ra­do co trato que re­ci­bi­mos na con­sul­ta, cun­ha es­pe­cia­lis­ta que tra­tou dun­ha for­ma tan brus­ca á pa­cien­te –con dis­ca­pa­ci­da­de in­te­lec­tual- que fi­xo que és­ta tra­ta­ra in­clu­so de es­ca­par ata en dúas oca­sións.

Tal si­tua­ción mo­ti­vou –fal­ta­ría máis- que ese mes­mo día pre­sen­ta­ra un­ha re­cla­ma­ción an­te o Ser­gas na que se re­co­llían de­ta­lles dun­ha aten­ción que non foi para na­da co­rrec­ta.

Pe­ro aín­da que­da­ban máis sor­pre­sas des­agra­da­bles. Pou­co des­pois, ao so­li­ci­tar un­ha no­va ci­ta de Psi­quia­tría ve­xo con es­tu­por que me vol­ven a dar ci­ta coa mes­ma dou­to­ra. A res­pos­ta foi, se ca­be, tan su­rrea­lis­ta co­mo o mal mo­men­to que nos fi­xe­ron pa­sar. Por­que re­sul­ta que na re­cla­ma­ción in­ter­pos­ta non so­li­ci­ta­mos cam­bio de mé­di­co.

An­te tal si­tua­ción só ca­be pre­gun­tar­se : ¿de qué sir­ve pre­sen­tar un­ha re­cla­ma­ción? ¿Aca­so a ex­po­si­ción dos fei­tos de­ta­lla­dos na re­cla­ma­ción non son o su­fi­cien­te­men­te gra­ves co­mo para en­ten­der que es­ta pa­cien­te non po­de nin de­be acu­dir á mes­ma con­sul­ta? Aos que por des­gra­cia a vi­da nos obri­gou a con­vi­vir cun­ha en­fer­mi­da­de des­te ti­po xa te­mos bas­tan­te cruz co­mo para ter que to­le­rar si­tua­cións se­me­llan­tes.

Se con­fia­mos –por­que non nos que­da ou­tra- nos pro­fe­sio­nais da me­di­ci­na, no no­so Sis­te­ma Sa­ni­ta­rio, me­re­ce­mos un trato me­llor. E se no no­so de­rei­to es­tar quei­xar­nos, no seu de­ber en­tén­de­se que fi­gu­ra aten­der as re­cla­ma­cións.

Jo­sé Ma­nuel Rey Rey. Fa­mi­liar de usua­ria da con­sul­ta de Psi­quia­tría do Cen­tro de Saú­de de Lalín

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.