No­vo cur­so para Os De­zas de Mo­nei­xas que via­xan a Ba­da­xoz

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - AGENDA - AME­LIA FERREIROA

Os De­zas de Mo­nei­xas afron­tan un no­vo cur­so que co­me­za­rán coa aper­tu­ra ma­ñán do pra­zo de ano­ta­ción para os in­tere­sa­dos en to­mar par­te nas en­si­nan­zas que se im­par­ten na es­co­la lalinense.

A es­co­la dos De­zas de Mo­nei­xas aco­lle alum­nos den­de os 4 anos e ten pre­vis­to man­ter ata o vin­dei­ro mes de ou­tro o pra­zo aber­to para to­dos aque­les que se quie­ran ir in­cor­po­ran­do aos en­saios que se le­va­rán a ca­bo de 18 a 19.45 ho­ras. As en­si­nan­zas co­rre­rán a car­go do res­pon­sa­ble do gru­po lalinense, de Ho­ra­cio Ta­boa­da. No que res­pec­ta ás co­tas se­rán de 15 eu­ros ao mes e den­de a di­rec­ción da es­co­la apli­ca­ran­se des­con­tos para o se­gun­do ir­mán que ac­ce­da á mes­ma ou para fa­mi­lia­res. En­saios na es­co­la de­za­na que se man­te­rán ao lon­go de to­do o ve­rán ma­lia ser un­ha tem­pa­da emi­nen­te­men­te va­ca­cio­nal.

Por otra ban­da Os De­zas de Mo­nei­xas pre­pa­ran un des­pra­za­men­to a Ba­da­xoz on­de te­ñen pre­vis­to ac­tuar na Ca­sa Ga­le­ga os vin­dei­ros 22 e 23 de xu­llo, con­vi­da­dos po­la aso­cia­ción ga­le­ga. A for­ma­ción pe­chou ta­mén a súa par­ti­ci­pa­ción en nu­me­ro­sas fes­tas que se van a ce­le­brar nas vin­dei­ras se­ma­nas en dis­tin­tos pun­tos da co­mar­ca de­za­na.

A agru­pa­ción pe­chou va­rias ac­tua­cións para o ve­rán.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.