Cu­rar as afec­cións de pel, en Es­cua­dro, na San­ta Isa­bel

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - AGENDA - AME­LIA FE­RREI­ROA

Os máis ve­llos da al­dea con­tan que can­do San­ta Isa­bel apa­re­ceu os ve­ci­ños de Gra­ba e Es­cua­dro re­cla­ma­ban a fi­gu­ra pa­ra si. A so­lu­ción foi, se­gun­do re­la­tan, subila a un ca­rro ti­ra­do por bois e ca­ra on­de fo­sen os ani­mais iría a san­ta. Es­tá cla­ro ca­ra on­de ti­ra­ron.

San­ta Isa­bel é ve­ne­ra­da en to­da a con­tor­na, e moi­tos son os fieis que se ache­gan na pro­cu­ra dun­ha so­lu­ción ás fec­cións de pel, fun­da­men­tal­men­te das ve­rru­gas, e que den­de ho­xe vol­ta­rán a pe­dir­lle un­ha cu­ra aos seus ma­les ao ini­ciar­se o no­ve­na­rio que te­rá con­ti­nui­da­de ata o vin­dei­ro 9 de xu­llo.

Un­ha Ro­ma­ría de San­ta Isa­bel de Es­cua­dro cu­xo no­ve­na­rio arran­ca­rá ho­xe ás 21 ho­ras. Con an­te­rio­ri­da­de, ás 20.30 ho­ras ce­le­bra­ra­se o sa­cra­men­to da pe­ni­ten­cia e de se­gui­do o San­to Ro­sa­rio. O do­min­go, día 2, con­me­mo­ra­ra­se a Vi­si­ta­ción de Ma­ría a San­ta Isa­bel con mi­sas re­za­das den­de as 8, e ca­da ho­ra, e a so­lem­ne ás 13 que can­ta­rá o co­ro pa­rro­quial.

O 9 de xu­llo se­rá o día gran­de da San­ta Isa­bel con mi­sas re­za­das ta­mén den­de as 8 da ma­ñán, e ca­da ho­ra, pa­ra dar pa­so á mi­sa so­lem­ne que co­me­za­rá ás 13.15 ho­ras que can­ta­rá ta­mén o co­ro de Es­cua­dro e ac­tua­rá a Ban­da Ar­tís­ti­ca de Mer­za.

Os fieis asis­ten ás mi­sas, pro­ce­sións e van á pe­na­dau­ga.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.