Cres­po ad­vier­te a Ra­fael Cuí­ña que aún le que­da «moi­to ca­rre­te po­lí­ti­co»

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - PORTADA -

Pri­me­ro fue el al­cal­de, Ra­fael Cuí­ña, el que pre­gun­tó al por­ta­voz del Par­ti­do Po­pu­lar de Lalín, Jo­sé Cres­po, so­bre su fu­tu­ro en la po­lí­ti­ca lo­cal y es­te fin de se­ma­na lo ha­cía de nue­vo Com­pro­mi­so por Ga­li­cia. Ins­ta­ban a Cres­po a res­pon­der si de­bía se­guir en la po­lí­ti­ca lo­cal des­pués de «per­der vir­tual­men­te un­ha mo­ción de cen­su­ra que non se atre­veu a pre­sen­tar».

Cres­po con­tes­ta­ba ayer ad­vir­tien­do al re­gi­dor «e os seus acó­li­tos de Com­pro­mi­so por Lalín» que aún le que­da, di­ce, «moi­to ca­rre­te po­lí­ti­co» pa­ra «res­ca­tar a Lalín dun go­berno es­go­ta­do, se pro­xec­to de fu­tu­ro con nu­la ca­pa­ci­da­de de xes­tión».

Ve a Cuí­ña «fa­ti­ga­do e can­so da po­lí­ti­ca lo­cal» y le su­gie­re «tan­to po­lo seu ben co­mo po­lo de to­dos os ve­ci­ños que se cen­tre ou dei­xe pa­so, por­que os la­li­nen­ses non po­den per­mi­tir­se o lu­xo de que os seus di­ri­xen­tes des­per­di­cien ou­tros dous anos». Le pi­de a Cuí­ña que «dei­xe de mal­gas­tar o tem­po en fa­cer­nos opo­si­ción á opo­si­ción e li­de­re o rum­bo po­lí­ti­co des­te Con­ce­llo». Con­si­de­ra que en es­tos dos anos «o cua­tri­par­ti­to de per­de­do­res» so­lo sir­vió pa­ra «que os la­li­nen­ses de­cu­bran o ver­da­dei­ro Cuí­ña, que é bas­tan­te máis so­ber­bio que de­mó­cra­ta, que o úni­co que une os mem­bros do cua­tri­par­ti­ro é o in­tere­ses por co­brar a fin de mes» y pa­ra «con­fir­mar a nu­la ca­pa­ci­da­de de xes­tión tan­to coa Xun­ta e o Go­berno cen­tral co­mo con ou­tras ad­mi­nis­tra­cións su­pos­ta­men­te ami­gas co­mo a Depu­tación». Cres­po cree que el al­cal­de «ten so­bra­dos mo­ti­vos pa­ra es­tar preo­cu­pa­do can­do se lem­bran máis as fal­ca­trua­das que a ac­ción de go­berno».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.