Po­lo á Bra­sa en Bar­cia pa­ra máis de 500 co­men­sais

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - AGENDA - AME­LIA FERREIROA

A Car­ba­llei­ra de Bar­cia (La­lín) aco­lle­rá es­ta noi­te, a par­ti­res das 22 horas, a Fes­ta do Po­lo á Bra­sa na que se es­pe­ra re­unir a máis de 500 co­men­sais ao igual que na pa­sa­da edi­ción. Ma­lia que as re­ser­vas se si­tua­ban o xoves po­la noi­te en al­go máis de 300 per­soas, con po­si­bi­li­da­de de re­ti­rar tar­xe­tas aín­da ata on­te a úl­ti­ma ho­ra. a or­ga­ni­za­ción pre­vé al­can­zar a ci­fra do ano pa­sa­do «xa que moi­tos es­pe­ran a úl­ti­ma ho­ra pa­ra re­ti­ra­la», co­men­tou An­to­nio Ro­drí­guez den­de a or­ga­ni­za­ción. Un me­nú a ba­se de po­lo, pa­ta­cas, do­ce, vi­ño, re­fres­co e ca­fé que cus­ta­ba 12 eu­ros pa­ra maio­res e 6 pa­ra ca­ti­vos. Un­ha fes­ta gas­tro­nó­mi­ca que na­ceu «pa­ra ten­tar re­cu­pe­rar os festexos que se fa­cían an­tes aquí e que xa non se ce­le­bra­ban».

Cin­co per­soas na co­mi­sión que con­ta­rán es­ta noi­te coa axu­da dun­ha do­ce­na máis pa­ra po­der aten­der axei­ta­da­men­te a to­dos os co­men­sais. «Ca­da ano hai máis par­ti­ci­pa­ción pe­ro pre­fe­ri­mos que ha­xa me­nos e es­tén to­dos ben aten­di­dos». Noi­te na que non fal­ta­rá a mú­si­ca.

A fes­ta gas­tro­nó­mi­ca ce­le­bra­ra­se na car­ba­llei­ra.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.