«As ce­le­bra­cións gas­tro­nó­mi­cas ga­ran­ten xen­te pe­ro as ou­tras non»

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - AGENDA -

Lem­bra Lo­la, non sin cer­ta nos­tal­xia, aque­las fes­tas de an­tes que es­ta­ban atei­ga­das de xen­te. —Ho­xen­día as fes­tas gas­tro­nó­mi­cas ga­ran­ten xen­te pe­ro as ou­tras máis ou me­nos. É ra­ro ago­ra ta­mén cun­ha fes­ta non te­ña car­pa: se non cho­ve pois fai sol, e hai que po­ñe­la. An­tes cho­ve­ra ou fi­xe­ra sol non se ins­ta­la­ba car­pa e a xen­te non se per­día as fes­tas. —¿De can­tas car­pas dis­po­ñen na ac­tua­li­da­de?

—Ho­xe te­mos 1.344 me­tros ca­dra­dos de car­pas, cin­co ou seis pal­cos, un­ha pla­ta­for­ma, dous xe­ra­do­res pa­ra or­ques­tras, si­llas e me­sas pa­ra 1.300 per­soas pa­ra to­do ti­po de even­tos xa que fa­ce­mos vo­das, ban­que­tes, fes­tas gas­tro­nó­mi­cas...

—O me­llor e o peor des­ta pro­fe­sión, ¿que é?

—O me­llor que Mon­cho e máis eu con­ti­nua­mos xun­tos tra­ba­llan­do nes­to. O peor os ho­ra­rios xa que nun­ca me po­día dei­tar ce­do: ti­ñas que es­pe­rar sem­pre a que re­ma­ta a fes­ta e es­tar pen­den­te das ne­ce­si­da­des da co­mi­sión e das or­ques­tras pe­ro ta­mén que­dan moi boas lem­bran­zas de co­mi­sións que pa­sa­ron a ser ami­gos. Te­mos co­mi­sións de fes­tas de to­da a vi­da e bos em­pre­ga­dos. —¿Ata on­de che­ga­ron os seus pal­cos e car­pas?

—O máis lon­xe foi Tui xa que non qui­xe­mos ir máis alá. Re­ci­bi­mos cha­ma­das de León, do nor­te de Por­tu­gal e mes­mo es­te ano so­li­ci­ta­ron a no­sa pre­sen­za en Te­ne­ri­fe pa­ra es­tar un par de meses pe­ro de­cli­na­mos a ofer­ta pa­ra non des­aten­der o de aquí. —O ve­rán é a tem­pa­da de máis tra­ba­llo...

—Nós tra­ba­lla­mos so­bre to­do den­de Semana San­ta ata a se­gun­da quin­ce­na de ou­tu­bro. Fa­ce­mos un­has 60 fes­tas.

—¿É un sector con in­tru­sis­mo? —Moi­to. Bai­xan os pre­zos, non pa­gan au­tó­no­mos, nin IVE, nin ex­pen­den fac­tu­ras...

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.