Ka­ren Fer­nán­dez: «Creo que non ha­be­rá per­das pa­ra nin­guén»

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - DEZA-TABEIRÓS -

A in­te­gran­te da me­sa de co­mer­cio da AED Ka­ren Fer­nán­dez in­sis­te en que es­tán dis­pos­tos a dia­lo­gar con cal­quer ven­de­dor am­bu­lan­te «pa­ra ex­pli­car­lles po­lo miú­do a no­sa ar­gu­men­ta­ción». —É im­por­tan­te in­sis­tir en que non é al­go de­fi­ni­ti­vo e creo que non ha­be­rá per­das pa­ra nin­guén xa que son as dúas me­llo­res fei­ras do ano. De to­dos os xei­tos se sae ben pa­ra to­dos es­ta­ria­mos aber­tos a que se cam­bia­se a fei­ra to­do o ano.

—En­ten­de a opo­si­ción amo­sa­da po­los ten­dei­ros?

—Po­do en­ten­der que pro­tes­ten pe­ro in­sis­to en que non é al­go de­fi­ni­ti­vo e que as ven­das es­tán for­xas e que non se po­de que­dar quie­to e fa­cer as cou­sas de sem­pre. Ex­per­tos xa di­xe­ron que ou avan­za­mos ou mo­rre­mos. Fa­cer un cam­bio é po­si­ti­vo. Isto mes­mo fí­xo­se en fe­brei­ro e non lles saiu na­da mal.

—Como ven os co­mer­cian­tes es­te cam­bio?

—A gran maio­ría es­tá con­ten­ta. Ha­be­rá mo­ve­men­to de xen­te por to­do o po­bo. A de­ci­sión es­tá to­ma­da e imos man­te­la.

MI­GUEL SOU­TO

Ka­ren Fer­nán­dez.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.