Belén Ca­cha­fei­ro de­man­da a los dos or­ga­ni­za­do­res del Or­gu­llo no Ru­ral

La opo­si­ción cri­ti­có su par­ti­ci­pa­ción en la bro­ma del be­so, pe­ro la al­cal­de­sa lo ne­gó

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - DEZA-TABEIRÓS - O. P. ARCA

La cor­po­ra­ción de For­ca­rei ce­le­bró pleno ex­tra­or­di­na­rio pa­ra pe­dir ex­pli­ca­cio­nes a la al­cal­de­sa so­bre lo acon­te­ci­do la no­che an­te­rior a la Fes­ta do Or­gu­llo no Ru­ral con sus dos or­ga­ni­za­do­res, Gus­ta­vo Mén­dez y Víc­tor Nú­ñez. Unos he­chos que na­die ex­pli­ci­tó en la se­sión, y que no se es­cu­cha­ron en el relato de Mén­dez y Nú­ñez a Ra­dio Es­tra­da, co­mo de­man­da­ba la opo­si­ción. Belén Ca­cha­fei­ro les re­pro­chó que le hu­bie­sen da­do to­tal cre­di­bi­li­dad a ese tes­ti­mo­nio, y Búa cues­tio­nó que no lo con­tras­ta­sen con la re­gi­do­ra. La so­cia­lis­ta Ana Do­val re­cor­dó que ha­bía pe­di­do a Ca­cha­fei­ro una dis­cul­pa con los or­ga­ni­za­do­res de la fies­ta pa­ra zan­jar la cues­tión, in­di­can­do que «non en­tra­mos no relato, xuz­ga­mos que a al­cal­de­sa par­ti­ci­pe nun fei­to re­pro­ba­ble», «un­ha bro­ma pe­ro con to­tal res­pec­to» co­mo se­gún el na­cio­na­lis­ta Ro­ber­to Co­rrea la ca­li­fi­có la re­gi­do­ra en una emi­so­ra de ra­dio.

La al­cal­de­sa ne­gó esa par­ti­ci­pa­ción: «Nun­ca es­ti­ven pre­sen­te nin par­ti­ci­pei en nin­gún ac­to ho­mó­fo­bo, nin ve­xa­ción en For­ca­rei ou fó­ra. Non par­ti­ci­pei en nin­gun­ha apos­ta nin fir­mei pa­pe­lu­cho nin­gún», ne­gan­do par­ti­ci­par en ce­nas el 16 o 17 de ju­nio. La­men­tó el fuer­te ataque ver­bal en el pre­gón del Or­gu­llo, con fal­tas de res­pe­to a ve­ci­nos, co­mer­cian­tes, ar­tis­tas, tra­ba­ja­do­res del Con­ce­llo, al PP y a ella mis­ma. Di­jo no te­ner pro­ble­ma en pe­dir dis­cul­pas si sus pa­la­bras mo- les­tan a un co­lec­ti­vo, «pe­ro non por pa­la­bras ou fei­tos que fal­ten á ver­da­de», y tras va­rias se­ma­nas en que con­si­de­ra que los or­ga­ni­za­do­res del Or­gu­llo no Ru­ral han in­ten­tan­do da­ñar su ima­gen y la de For­ca­rei «non me dei­xan máis que pre­sen­tar­lles un­ha de­man­da po­las gra­ví­si­mas acu­sa­cións que me vi­ñe­ron de­cin­do e que un mes des­pois con­ti­núan», por lo que los he­chos na­rra­dos se ve­rán en se­de ju­di­cial.

«Aí se ve a al­ca­de­sa que te­mos en For­ca­rei», ex­pre­só Gus­ta­vo Mén­dez en una in­te­rrup­ción más en la se­sión. Mi­nu­tos an­tes, cuan­do Ca­cha­fei­ro se­ña­la­ba que la na­rra­ción de la pa­re­ja so­bre lo su­ce­di­do el vier­nes 16 de ju­nio fal­ta­ba a la ver­dad, Nú­ñez se ha­bía di­ri­gi­do a ella in­di­cán­do­le: «Nos hu­mi­lla­ron, vos­te­de e os seus ope­ra­rios». Tras dos ad­ver­ten­cias pre­vias, Ca­cha­fei­ro ex­pul­só a Mén­dez, y su ma­ri­do Víc­tor Nú­ñez lo acom­pa­ñó: an­tes de de­jar la sa­la, un mo­rreo, un anun­cio de con­tra-de­man­da y un gra­ve in­sul­to a los pre­sen­tes, que tam­po­co se que­da­ron cor­tos en in­cre­par a la pa­re­ja, du­ran­te y des­pués de la se­sión; ni en pro­tes­tar so­no­ra­men­te in­ter­ven­cio­nes de la opo­si­ción, en una se­sión muy in­ter­ac­ti­va pú­bli­co-edi­les.

Ex­tra­ña in­ter­ven­ción lue­go del na­cio­na­lis­ta Co­rrea: re­pro­chó a la al­cal­de­sa que la ex­pul­sión no hu­bie­se lle­ga­do ya 15 mi­nu­tos, y en un cu­rio­so gi­ro al debate, plan­teó si Ca­cha­fei­ro ha­bría in­cu­rri­do en abu­so de au­to­ri­dad en ca­so de ha­ber man­da­do a un su­bor­di­na­do a avi­sar a la pa­re­ja la no­che pre­via a la fies­ta pa­ra ba­jar al bar don­de su­ce­dió to­do.

Al fi­nal se en­con­tró con la pe­ti­ción de di­mi­sión que le plan­teó un in­ci­si­vo Vi­cen­te Búa, y crí­ti­cas a su la­bor en los bom­be­ros al hi­lo del in­cen­dio de Co­to­ba­de. Ana Do­val no aho­rró re­pro­ches al po­lé­mi­co pre­gón del Or­gu­llo, que al igual que la al­cal­de­sa aban­do­nó «can­do os or­ga­ni­za­do­res cues­tio­na­ron a ve­ci­ños e hos­te­le­iros», re­co­men­dan­do en su día a los or­ga­ni­za­do­res ex­cu­sar­se. Con es­te preám­bu­lo, el re­sul­ta­do de la vo­ta­ción so­bre que la al­cal­de­sa pi­die­se dis­cul­pas es­ta­ba can­ta­do: los 4 vo­tos de la opo­si­ción pa­ra que así fue­se fue­ron de­rro­ta­dos por el PP: «Nes­te ca­so non te­ño que pe­dir dis­cul­pas de na­da, máis que sen­tir a ver­gon­za de que en For­ca­rei su­ce­de­ra to­do es­to», di­jo la re­gi­do­ra. Y apos­ti­lló Do­val: «Co en­ga­di­do de que par­ti­ci­pa­ra o go­berno lo­cal, e agra­va­ra a si­tua­ción».

María Abi­llei­ra (Fo­ro For­ca­rei) no asis­tió al pleno que ha­bía so­li­ci­ta­do con PSOE y BNG, al sa­ber que el go­bierno re­cla­mó la pre­sen­cia en él de «an­ti­guos apo­de­ra­dos e in­ter­ven­to­res del PP».

R. A.

Una trein­te­na de ve­ci­nos, po­si­cio­na­dos a fa­vor de la al­cal­de­sa en su prác­ti­ca to­ta­li­dad, en el pleno.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.