Cor­te­ga­da vol­ta a ren­dir­se ao me­llor sa­bor da pae­lla

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - AGENDA - AME­LIA FERREIROA

A pa­rro­quia si­lle­den­se de Cor­te­ga­da ce­le­bra­rá o vin­dei­ro 28 de xu­llo a 17 edi­ción da Fes­ta da Pae­lla. Un even­to gas­tro­nó­mi­co pa­ra o que xa es­tán á ven­da as tar­xe­tas que se po­den ad­qui­rir, ata o día 26, nos bo­de­góns To­ne­les, Tru­ji­llo e Est­her, Agro­ser­vi­cios Al­ber­to e Sa­lón de Té Le­cer de Si­lle­da. En La­lín es­tán á ven­da en Ga­lo­pín e O Mor­dis­co e ta­mén en pa­na­de­ría Me­lla de Cor­te­ga­da. En to­dos os ca­sos o pre­zo é de 10 eu­ros, o mes­mo que o ano pa­sa­do, pa­ra un me­nú a ba­se de pae­lla na súa co­rres­pon­den­te ca­zo­la, quei­xo e mar­me­lo, vi­ño, au­ga, re­fres­cos e ca­fé.

De­za­se­te anos des­ta fes­ta gas­tro­nó­mi­co con fon­das raí­ces na con­tor­na; pro­ba de­lo foi a asis­ten­cia o ano pa­sa­do de dous mil asis­ten­tes. «A idea era non pa­sar das 1.500 per­soas pe­ro a de­man­da es­tá aí e a ver­da­de é que, con tan­ta xen­te, es­ta­mos un chis­co preo­cu­pa­dos por se al­go sae mal», pun­tua­li­za den­de a or­ga­ni­za­ción Román Pe­ña, que se amo­sa or­gu­llo­so do éxi­to que es­tá man­ten­do o even­to. Un­ha Fes­ta da Pae­lla na que no fal­ta­rá a mú­si­ca pa­ra ame­ni­zar a ve­la­da que co­rre­rá a car­go do Trío Más­ter e da or­ques­tra Je­ru­sa­lén. O sá­ba­do a ver­be­na es­ta­rá ame­ni­za­da por Ci­ne­ma e New York.

Dous mil co­men­sais asis­ti­ron o ano pa­sa­do á fes­ta.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.