El PP de La­lín ins­ta al go­bierno a tra­ba­jar ya en el pró­xi­mo pre­su­pues­to

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - DEZA-TABEIRÓS -

El gru­po mu­ni­ci­pal del PP de La­lín pre­sen­tó una mo­ción pa­ra su de­ba­te en pleno en la que ins­ta al go­bierno lo­cal a po­ner­se a tra­ba­jar ya en el pre­su­pues­to del 2018. De­man­dan que se ini­cie con la ma­yor pron­ti­tud po­si­ble la ela­bo­ra­ción de esas cuen­tas eco­nó­mi­cas pa­ra que se aprue­ben en pla­zo, «co­mo acon­te­cía co an­te­rior go­berno do PP, e poi­dan en­trar en vi­gor o 1 de xa­nei­ro do 2018».

El por­ta­voz po­pu­lar, Jo­sé Cres­po, jus­ti­fi­có ayer la mo­ción pa­ra evi­tar que el re­gi­dor «te­ña que fin­xir lo­go un la­men­ta­ble vi­ti­mis­mo, co­mo ocu­rreu es­te ano, ten­tan­do bo­tar­lle ao PP a cul­pa de to­do ti­po de de­mo­ras na apro­ba­ción dos or­za­men­tos». Cres­po Igle­sias re­cor­dó que el pre­su­pues­to del 2017 en­tró en vi­gor con más de dos­cien­tos días de re­tra­so y, di­jo, «uni­ca­men­te por cul­pa da in­efi­ca­cia, a de­bi­li­da­de e a des­leal­da­de do al­cal­de». Ade­más, exi­gió a Ra­fael Cuí­ña que «xo­gue lim­po coas con­tas se que­re ne­go­ciar».

Jo­sé Cres­po re­sal­tó la par­si­mo­nia «coa que o des­go­berno cua­tri­par­ti­to afron­tou a ela­bo­ra­ción dos or­za­men­tos de 2017», cues­tio­nan­do que has­ta el día 23 de mar­zo el PP no fue­se con­vo­ca­do a una reunión «su­pos­ta­men­te pa­ra ne­go­ciar». Pe­se a ello, re­cal­có, «en reali­da­de os fei­tos amo­sa­ron que a súa in­ten­ción era po­ñer en prác­ti­ca un­ha es­tra­te­xia vi­ti­mis­ta, pro­pia dun go­berno dé­bil e en mi­no­ría, pa­ra pre­sio­nar­nos á opo­si­ción dian­te dos ve­ci­ños e for­zar­nos a apro­bar uns nú­me­ros pa­ra os que non ti­ñan os vo­tos su­fi­cien­tes».

Cres­po re­mar­có que tras un mes de esa reunión el go­bierno les en­tre­gó «ou­tro pro­xec­to de or­za­men­tos que na­da ti­ña que ver co pre­sen­ta­do en mar­zo, co que se cons­ta­tou que a súa in­ten­ción non era xo­gar lim­po co PP». Al fi­nal re­cu­rrie­ron a una mo­ción de con­fian­za per­di­da pa­ra sa­car ade­lan­te el pre­su­pues­to. Por esos an­te­ce­den­tes pi­dió a Cuí­ña «que fa­ga os seus de­be­res en tem­po e for­ma e que se­xa leal co PP pa­ra non ter que vol­ver a bus­car des­cul­pas cas que xus­ti­fi­car a de­bi­li­da­de do seu des­go­berno».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.