Cruz ha­ce un ba­lan­ce po­si­ti­vo de su pri­mer año co­mo edil no ads­cri­to

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - DEZA-TABEIRÓS -

El con­ce­jal Juan Jo­sé Cruz ha­ce un ba­lan­ce po­si­ti­vo de su pri­me­ra año co­mo no ads­cri­to y con­si­de­ra que su mar­cha del go­bierno de La­lín «me­re­ceu a pe­na». Re­co­no­ce que «o di­vor­cio doeu», se­ña­lan­do que «su­frín moi­tas pre­sións po­lí­ti­cas e per­so­nais, in­clu­so in­sul­tos e fal­tas de res­pec­to, e acu­sa­cións in­fun­da­das». Pe­ro cree que to­mó, di­ce, «a de­ci­sión acer­ta­da». Ex­pli­ca que «a ver­da­de sem­pre triun­fa e ho­xe mul­ti­pli­quei apoios», in­di­can­do que «in­clu­so xen­te que non co­ñe­cía con­tac­tou con­mi­go pa­ra ani­mar­me a se­guir, pa­ra fa­cer­me pe­ti­cións ou pa­ra que de­fen­sa in­tere­ses dos ve­ci­ños».

Afir­ma que «ac­tual­men­te so­mos un­has cin­cuen­ta as per­soas que es­ta­mos co­la­bo­ran­do no gru­po de tra­ba­llo» y que los re­sul­ta­dos «son evi­den­tes». En­tre ellos apun­ta la apro­ba­ción de pe­que­ñas obras muy ne­ce­sa­rias en los au­di­to­rios de Mui­men­ta y Vi­la­tu­xe. In­di­ca que «se­gui­re­mos tra­ba­llan­do nes­ta li­ña e mar­can­do­lle o pa­so a un go­berno des­nor­ta­do, sen fo­lla de ru­ta e que non é de fiar».

Cruz ex­pre­sa su agra­de­ci­mien­to a to­dos los que lo apo­ya­ron «e me des­tes mos­tras de ca­ri­ño», apun­ta­do que «sen vós se­ría im­po­si­ble que ho­xe pui­dé­se­mos ce­le­brar que so­mos li­bres, por en­ci­ma de fa­mi­lias po­de­ro­sas, e que imos po­lo bo ca­mi­ño. A ver­da­de sem­pre triun­fa e se­gui­ré­mo­la con­tan­do».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.