«Nes­ta pro­gre­sión as fu­tu­ras xe­ra­cións te­rán un­ha me­nor es­pe­ran­za de vi­da»

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - AGENDA -

Es­for­zar­se en que os ne­nos vaian ad­qui­rin­do boas pau­tas ali­men­ta­rias «se non que­re­mos que se­xan per­soas en­fer­mas no fu­tu­ro» é ta­re­fa da fa­mi­lia, in­si­te Va­nes­sa Ta­boa­da.

—Hai moi­tas cou­sas que se fan mal e un­ha de­las é dei­xar que os ra­pa­ces co­man o que lles ape­te­ce, que ca­se sem­pre, se­rá un­ha piz­za ou ham­bur­gue­sa xa que o que ha­bía de xan­tar ou pa­ra cear non lles gus­ta. É moi co­mún que se lle cam­bie o pla­to a un neno, que se lle fa­ga ou­tra cou­sa...e por nor­ma xe­ral aca­ba­rá co­men­do aque­lo que lle gus­ta e que se­gu­ra­men­te non é pa­ra na­da sau­da­ble. —So­mos un­ha das co­mu­ni­da­des con máis obe­si­da­de in­fan­til... —Dé­be­se o que co­men­ta­ba­mos an­tes: há­bi­tos de le­cer máis se­den­ta­rios, co­mi­das máis rá­pi­das e mal ela­bo­ra­das ou mer­ca­das xa pre­co­ci­ña­das e ta­mén moi­tos mi­tos fal­sos co­mo que o pan, a pas­ta ou as pa­ta­cas en­gor­dan. Cla­ro que en­gor­dan, co­ma to­do, pe­ro en gran­des can­ti­da­des. —Que­nes son máis pro­pen­sos á obe­si­da­de, ¿ne­nas ou ne­nos? —Creo que as ne­nas son máis pro­pen­sas a desa­rro­llar pro­ble­mas me­ta­bó­li­cos que os ne­nos en si­mi­la­res con­di­cións. Hai que ter en con­ta que o al­to pe­so ao na­cer a a dis­tri­bu­ción das gra­xas na pri­mei­ra in­fan­cia son fac­to­res que pre­dis­po­ñen á obe­si­da­de, aos pro­ble­mas car­dio­vas­cu­la­res, dia­be­tes, hi­per­ten­sión... Pa­re­ce in­crí­ble pe­ro pa­to­lo­xías de adul­tos es­tán apa­re­cen­do en ne­nos. —¿Que pau­tas acon­se­lla? —Cos­tu­mes ali­men­ti­cios sau­da­bles. É un ne­go­cio se­gu­ro in­ves­tir no en­sino dun­ha die­ta co­rrec­ta, prác­ti­car exer­ci­cio fí­si­co e re­bai­xar as ho­ras de vi­da se­den­ta­ria. Se se­gui­mos nes­ta pro­gre­sión as xe­ra­cións fu­tu­ras te­rán un­ha es­pe­ran­za de vi­da me­nor, algo sen pre­ce­den­tes. Hai que con­cien­ciar­se de que a obe­si­da­de é un­ha en­fer­mi­da­de.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.