Ana Pon­tón en­sal­za en Ba­rro a los go­bier­nos na­cio­na­lis­tas

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - PORTADA - L. PENIDE

En el trans­cur­so de la ce­na con la que el BNG de Ba­rro con­me­mo­ró el ecua­dor de su man­da­to en la al­cal­día, la por­ta­voz na­cio­nal del Blo­que, Ana Pon­tón, en­sal­zó los go­bier­nos li­de­ra­dos por la fuer­za na­cio­na­lis­ta: «Os go­ber­nos mu­ni­ci­pais do BNG son os que mar­can a di­fe­ren­za en Ga­li­za. A nós de­fí­nen­nos os fei­tos, e non só as pa­la­bras».

A es­te res­pec­to, Pon­tón re­sal­tó que «pa­ra go­ber­nar hai que ter pro­xec­to, sol­ven­cia, ri­gor e au­da­cia pa­ra o po­ñer en mar­cha. E no BNG de­mos­tra­mos, alí on­de go­ber­na­mos, que sa­be­mos me­llo­rar a vi­da das per­soas e trans­for­mar os lu­ga­res».

Por su par­te, el al­cal­de Xo­sé Ma­nuel Fer­nán­dez Abral­des des­ta­có que des­de las pa­sa­das elec­cio­nes mu­ni­ci­pa­les «fo­mos ca­pa­ces de cam­biar as di­ná­mi­cas so­ciais de Ba­rro, fa­cer una apos­ta po­la me­llo­ra na ca­li­da­de de vi­da da xen­te e im­pli­car a to­dos os co­lec­ti­vos so­ciais e a moi­tas per­soas a tí­tu­lo par­ti­cu­lar a tra­vés dun­ha po­lí­ti­ca de par­ti­ci­pa­ción e trans­pa­ren­cia que nun­ca se vi­ra no no­so Con­ce­llo». De ca­ra a los dos res­tan­tes años de man­da­to, es cons­cien­te de que, si bien «son moi­tas as cou­sas que le­va­mos fei­to, son moi­tas máis as que que­dan por fa­cer».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.