Pa­ra ca­llos, los de Ca­rra­ce­do

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - PONTEVEDRA - L. PENIDE

Quien pien­se que los ca­llos son una co­mi­da de in­vierno, o bien es­tá erra­do por com­ple­to, o bien no pa­só ayer por Ca­rra­ce­do, en Cal­das. Y es que la quin­ce edi­ción de es­ta fies­ta gas­tro­nó­mi­ca «des­bor­dou as pre­vi­sións. Hou­bo que por ser­vi­zos su­ple­men­ta­rios», re­sal­tó Jo­sé To­rres Aboy, quien se­ña­ló que «o día veu a pedir de bo­ca, por­que non es­ta­ba moi ca­lo­ro­so. É es­tra­ño, si, por­que es­tá é un­ha co­mi­da de in­verno es­tri­ta­men­te, pe­ro a xen­te con tal de ter fa­rra, ter di­ver­sión...».

De es­te mo­do, se qui­ta­ron el sa­bor has­ta cier­to pun­to agri­dul­ce del año pa­sa­do, po­si­ble­men­te la edi­ción en la que «me­nos xen­te hou­bo. Coin­ci­diu coa vés­pe­ra do Após­to­lo e fo­ra un día de moi­tí­si­mo ca­lor e hou­bo pou­ca... Pou­ca, re­la­ti­va­men­te, por­que xun­tá­ron­se un­has ca­tro­cen­tas, cin­co­cen­tas per­soas».

De es­te mo­do, es­te do­min­go se re­par­tie­ron «máis de se­te­cen­tas» ra­cio­nes. Pe­ro no to­do los ca­llos se de­gus­ta­ron en la car­pa, sino que bue­na par­te de ellos ter­mi­na­ron en las me­sas de mu­chas vi­vien­das del en­torno. «Aquí non ha­bía ca­pa­ci­da­de pa­ra tan­ta xen­te, po­lo que hou­bo quen veu bus­car pa­ra le­var pa­ra as súas ca­sas e ao fi­nal aca­bou­se to­do. Ha­bía un­ha mal­sal­va de xen­te», aña­dió, en­tre ri­sas, To­rres Aboy.

En es­te pun­to, des­ta­có el he­cho de que una ci­ta gas­tro­nó­mi­ca que «par­te dun­ha fes­ta que or­ga­ni­za­ban as mu­lle­res ru­rais pa­ra xun­tar­se, que non era pa­ra ou­tra cou­sa, foi­se des­ma­dran­do un pou­co e xa se ve ata on­de che­ga­mos... Foi un éxi­to to­tal. To­do saíu per­fec­ta­men­te».

R. LEI­RO

La Fes­ta dos Ca­llos re­par­tió más de se­te­cien­tas ra­cio­nes.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.