Me­dio Am­bien­te

So­lo se cap­tu­ra­ron 17 sal­mo­nes en el río Ulla a una se­ma­na de con­cluir la ac­tual tem­po­ra­da

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - PORTADA - O. P.

«O Ulla ten­nos xa acos­tu­ma­dos a es­to: un ano vén moi bo, e ao se­guin­te vén moi ma­lo. Hai al­tos e bai­xos». Con es­tas pa­la­bras fa­la Sal­va­dor Or­te­ga do bai­xo nú­me­ro de sal­móns que ten en­tre­ga­do o río a só un­ha se­ma­na de re­ma­tar a tem­pa­da: 17 exem­pla­res uni­ca­men­te con­se­gui­ron as ca­nas den­de maio ás bei­ras do seu cur­so. De no­vo Xi­mon­de foi o cou­to máis pro­du­ti­vo, con dez sal­móns pre­cin­ta­dos, po­los seis de San­te­les e un en Pon­te­vea.

O úl­ti­mo exem­plar caeu o do­min­go día 23, no cou­to de Xi­mon­de, no posto co­ñe­ci­do co­mo Venezuela: foi pa­ra Jor­ge Ma­nuel Mar­tí­nez, de Car­ba­llo, que se fi­xo cun exem­plar de cin­co qui­los a ce­bo na­tu­ral. É un pes­ca­dor ha­bi­tual no cau­ce do Ulla nos úl­ti­mos anos, co­men­ta Salva Or­te­ga, que dá pun­tual con­ta das cap­tu­ras a tra­vés da súa web Ás ori­llas do Ulla. Su­li­ña­ba on­te que du­ran­te a fin de se­ma­na es­ca­pou­se al­gún sal­món máis nos coutos de San­te­les e Pon­te­vea, e avis­tá­ron­se al­gúns exem­pla­res.

¿Po­si­bi­li­da­des de que in­cre­men­ten o nú­me­ro de sal­móns pes­ca­dos ao lon­go des­ta de­rra­dei­ra se­ma­na de xu­llo? «Eu pen­so que se te­mos tem­po moi se­co es­ta­rá mal pa­ra po­de­los pes­car, pe­ro se cho­ve un pou­co é po­si­ble que se ani­men os pei­xes», co­men­ta­ba on­te Or­te­ga. Iso si, a si- tua­ción com­plí­ca­se no cou­to de Sin­de, on­de ade­mais de no ver­se sal­móns, Ás ori­llas do Ulla re­co­lle que os dis­tin­tos postos es­tán na prác­ti­ca im­pes­ca­bles, con her­bas que cu­bren a to­ta­li­da­de da par­te su­pe­rior do cau­ce, e co si­tua­do bai­xo a pon­te obs­ta­cu­li­za­do por un­ha ár­bo­re: «Só que­dan dúas pos­tu­ras pa­ra re­par­tir­se en­tre os de­por­tis­tas que op­tan por pes­car nes­te cou­to, o Po­ci­ño e a Praia», in­di­ca a web que im­pul­sa Salva Or­te­ga.

En to­do ca­so, su­li­ña que a si­tua­ción de moi bai­xas cap­tu­ras vi­vi­da es­te ano no Ulla non é ex­clu­si­va do río ga­le­go.

Bai­xas ci­fras en As­tu­rias

«En As­tu­rias an­dan po­las 500 cap­tu­ras, can­do o nor­mal é que se pes­quen en­tre 1.200 e 1.300 sal­móns por tem­pa­da». As ci­fras do Ulla des­te 2017 tam­pou­co te­ñen na­da que ver coas de anos pre­ce­den­tes: «Hai un ano, es­go­tou­se o cu­po es­ta­ble­ci­do pa­ra o río de 60 sal­móns. E foi xa un mes an­tes de re­ma­tar a tem­pa­da, a fi­nais de xu­ño xa es­ta­ba es­go­ta­do», lem­bra o ri­bei­re­ño.

Salva Or­te­ga con­si­de­ra que a cau­sa des­te bai­xo nú­me­ro de exem­pla­res pre­cin­ta­dos es­te ano no Ulla es­tá «na fal­ta de au­ga no río es­te ano. Eu pen­so que es­ta ma­la tem­pa­da se de­be en xe­ral á fal­ta de au­ga, su­po­ño que os sal­móns en­tra­rán máis tar­de». A tem­pa­da pe­cha­ra­se con to­da pro­ba­bi­li­da­de por de­bai­xo dun ter­cio do cu­po má­xi­mo de cap­tu­ras fi­xa­das pa­ra es­te ano, que se am­plia­ra an­te boas cam­pa­ñas pre­ce­den­tes, xa que no 2014 o cu­po ini­cial­men­te fi­xa­do que­da­ra en 40 sal­móns.

SALVA OR­TE­GA

Mar­tí­nez –de­rei­ta– co sal­món co­lli­do o do­min­go, con Ri­vei­ro que le­va xa dous nes­ta tem­pa­da.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.