«In­vi­ta­re­mos a to­dos os bis­pos de Es­pa­ña a par­ti­ci­par en ce­le­bra­cións»

Por pri­mei­ra vez na his­to­ria do tem­plo abri­ra­se ho­xe a Por­ta San­ta, con mo­ti­vo do Ano Xu­bi­lar Ma­riano

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - DEZA-TABEIRÓS - AME­LIA FERREIROA

«No ve­rán re­pár­ten­se 800.000 co­mu­ñóns po­la se­ma­na sin con­tar os do­min­gos»

«Ser Ano San­to Ma­riano é un acon­te­ce­men­to ex­tra­or­di­na­rio pa­ra nós e pa­ra Ga­li­cia»

O Pa­pa Fran­cis­co con­ce­deu, a tra­vés da Pe­ni­ten­cia­ría Apos­tó­li­ca, un Ano San­to Ma­riano ao San­tua­rio de O Corpiño (La­lín) que co­me­zou o pa­sa­do 24 de xu­ño e cul­mi­na­rá o mes­mo día do ano 2018. Trá­ta­se, se­gun­do re­co­ñe­cía o reitor do San­tua­rio de O Corpiño Jo­sé Cria­do, un gran acon­te­ce­men­to re­li­xio­so e un­ha no­va que non agar­da­ba re­ci­bir; e me­nos nun es­pa­zo tan cur­to de tem­po.

—A ver­da­de é que nun­ca pen­sei que se nos con­ce­de­ra. Cer­to que fi­xe­mos a so­li­ci­tu­de pe­ro non pen­sei que ao san­tua­rio se lle con­ce­de­ra tan gran­de ac­to e so­lem­ni­da­de pe­ro o Pa­pa Fran­cis­co a tra­vés da Con­gre­ga­ción pa­ra o Cul­to Di­vino e a Dis­ci­pli­na pa­ra os Sa­cra­men­tos ti­vo a ben con­ce­der a Co­ro­na­ción Pon­ti­fi­cia da Vir­xe e con ese mo­ti­vo a Pe­ni­ten­cia­ría Apos­tó­li­ca, ta­mén con­ce­di­da po­lo Pa­pa, o Ano San­to Ma­riano. Ha­bi­tual­men­te tar­dan dous anos den­de que se pre­sen­tan as so­li­ci­tu­des ata a res­pos­ta. A nós tar­da­ron ca­tro me­ses en fa­cer­nos a con­ce­sión, de abril a xu­ño.

—¿Que se re­qui­re pa­ra aca­dar tal con­ce­sión?

—Son dúas gra­cias as que nos con­ce­deu o Pa­pa. Pa­ra que se poi­da con­ce­der a Co­ro­na­ción Pon­ti­fi­cia é ne­ce­sa­rio que exis­ta una ima­xe da Vir­xe, que te­ña moi­ta his­to­ria —cun mí­ni­mo de tres sécu­los— que no ca­so de O Corpiño se cum­ple con cre­ces xa que os ini­cios se re­mon­tan ao sécu­lo VIII e apor­tar do­cu­men­ta­ción e fo­to­gra­fías de que hai xen­te non só os días de fes­ta se­nón ao lon­go de to­do o ano. É o ca­so des­te san­tua­rio que sem­pre se en­che de fieis. Con mo­ti­vo do Ano Xu­bi­lar Ma­riano os fieis cris­tia­nos arre­pen­ti­dos que aco­dan ao san­tua­rio po­den con­se­guir In­dul­xen­cia Ple­na­ria con con­fe­sión, co­mu­ñón, ora­ción po­las in­ten­cións do Pon­tí­fi­ce e que re­cen an­te a ima­xe da Vir­xe.

—Fa­la­ba de que es­te san­tua­rio ma­riano sem­pre es­tá cheo de de­vo­tos, ¿que vo­lu­me aco­lle ha­bi­tual­men­te?

—Non po­de­ría aven­tu­rar un­ha ci­fra. A xul­gar po­las co­mu­ñóns que da­mos, é non é un da­to real se­nón apro­xi­ma­do, re­pár­te­se no ve­rán un­has 800.000 co­mu­ñóns á se­ma­na sin con­tar os do­min­gos en que po­de­rían ser o do­bre ou máis.

—Aper­tu­ra­ra­se ho­xe por pri­mei­ra vez a Por­ta do Ano San­to...

—Que sai­ba­mos é a pri­mei­ra vez na his­to­ria do tem­plo. Sim­bo­li­za o pa­sar do mal e do pe­ca­do ao ben, ao es­ta­do de gra­cia. Un­ha por­ta que es­ta­rá aber­ta to­dos os días ata o 24 de xu­ño de 2018 en que te­rá lu­gar a Co­ro­na­ción Pon­ti­fi­cia. Ás seis da tar­de co­me­za­rán os ac­tos coa pro­ce­sión ex­tra­or­di­na­ria coa ima­xe ti­tu­lar do san­tua­rio a Vir­xe do Corpiño, así o con­si­de­rou a vin­te­na de vo­lun­ta­rios que co­la­bo­ra nes­ta ce­le­bra­ción, pa­ra lo­go pro­ce­der a aper­tu­ra da Por­ta San­ta e en­trar no san­tua­rio pa­san­do por de­bai­xo da ima­xe e pe­din­do a súa pro­tec­ción. Un­ha vez den­tro le­va­ra­se a ca­bo un­ha so­lem­ne eu­ca­ris­tía de Ac­ción de Gra­cias.

—¿Agar­da a pre­sen­za de nu­me­ro­sos pá­rro­cos?

—Moi­tos. Es­ta­rán com­pa­ñei­ros da con­tor­na pe­ro ta­mén dou­tras dio­ce­ses. É un acon­te­ce­men­to ex­tra­or­di­na­rio pa­ra O Corpiño e pa­ra Ga­li­cia. Es­tá ha­ben­do ac­tual­men­te dous Anos Santos que son os de Lié­ba­na e Caravaca de la Cruz e pa­ra o ano, que te­ña cons­tan­cia, só ha­be­rá o do Corpiño. Alo­me­nos é a in­for­ma­ción que te­ño.

—¿Su­po­rá ta­mén un­ha maior afluen­cia de fieis ao san­tua­rio che­ga­dos de to­do o país?

—Te­re­mos va­rias ce­le­bra­cións ás que in­vi­ta­re­mos a par­ti­ci­par a to­dos os bis­pos de Es­pa­ña e aos fieis das súas dio­ce­ses. O fei­to de ser Ano Xu­bi­lar Ma­riano in­cre­men­ta­rá a afluen­cia de de­vo­tos.

MAR­COS MÍGUEZ

O reitor do San­tua­rio de O Corpiño amo­sou­se emo­cio­na­do e agra­de­ci­do po­la con­ce­sión.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.