Pre­sen­tan «Os no­mes do te­rror» na Es­tra­da

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - DEZA-TABEIRÓS -

A Aso­cia­ción Cultural Va­ga­lu­mes or­ga­ni­zou on­te a pre­sen­ta­ción do li­bro «Os no­mes do te­rror. Ga­li­za 1936: os ver­du­gos que nun­ca exis­ti­ron», que vén de saír do pre­lo. O ac­to, ce­le­bra­do no MOME, con­tou coa pre­sen­za de dous dos au­to­res, Xoán Car­los Garrido e Dio­ni­sio Pe­rei­ra, xun­to coa es­cri­to­ra Su­sa­na Sán­chez Arins e o edi­tor Xan Cos­ta. O tra­ba­llo abor­da a re­pre­sión fas­cis­ta en dis­tin­tas co­mar­cas ga­le­gas.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.