El PP en­mar­ca en el «es­pec­tác­tu­lo cir­cen­se» del go­bierno de Lalín la di­mi­sión de Ka­tia Pro­cino

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - DEZA-TABEIRÓS -

El gru­po mu­ni­ci­pal del PP ca­li­fi­có ayer co­mo «un no­vo nú­me­ro do es­pec­tácu­lo cir­cen­se» del go­bierno de Ra­fa Cuí­ña al fren­te del Con­ce­llo de Lalín la re­cien­te re­nun­cia de la con­ce­ja­la de Co­mer­cio, Ka­tia Pro­cino. Pa­ra los po­pu­la­res, la mar­cha de la con­ce­ja­la y la en­tra­da de Jo­sé Ma­nuel Fer­nán­dez en su sus­ti­tu­ción «non é tan só un sim­ple cam­bio de cro­mos, se­nón un­ha pro­fun­da cri­se de go­berno, a se­gun­da de ca­la­do en dous anos de man­da­to e den­tro das fi­las do seu pro­pio par­ti­do, por moi­to que o al­cal­de se em­pe­ñe en qui­tar­lle tras­cen­den­cia». Tildan de es­pan­ta­da la mar­cha de Pro­cino, «un se­gre­do a vo­ces en to­do Lalín des­de hai máis dun ano de­bi­do a que non au­ta­ra­ba nin as saí­das de tono de Cuí­ña, nin o seu com­por­ta­men­to po­lí­ti­co bi­po­lar», ase­gu­ran­do que tam­bién fue «nin­gu­nea­da po­las pi­rue­tas do al­cal­de pa­ra man­ter cohe­sio­na­do ao cua­tri­par­ti­to».

El PP re­cuer­da que la nú­me­ro dos de CxL fue re­le­ga­da ya de ini­cio en el re­par­to de com­pe­ten­cias «en fa­vor de con­ce­llei­ros dos ou­tros par­ti­dos» del go­bierno lo­cal. Tras la mar­cha de Juan Jo­sé Cruz, pa­ra los po­pu­la­res la re­nun­cia de Pro­cino evi­den­cia «a de­bi­li­da­de e ines­ta­bi­li­da­de dun cua­tri­par­ti­to ao que lle se­guen a es­ta­lar as cos­tu­ras por­que o seu úni­co pun­to de en­con­tro é a xen­rei­ra contra o PP». «Aban­do­na o bar­co por­que sa­be que vai a pi­que por cul­pa dun ca­pi­tán que só go­ber­na a ba­se de au­to­ri­ta­ris­mo, so­ber­bia, de­ma­go­xia e men­ti­ras», afir­man.

Des­de es­te par­ti­do de la opo­si­ción tam­bién re­cal­can la «mul­ti­tu­de de en­con­tro­na­zos con ve­ci­ños, con fun­cio­na­rios, coa opo­si­ción e ta­mén cos seus com­pa­ñei­ros de par­ti­do» de Ra­fael Cuí­ña. Dos años, di­cen, fueron su­fi­cien­tes pa­ra co­no­cer­le de for­ma ver­da­de­ra. «Xa non en­ga­na a nin­guén, nin en Lalín, on­de al­gúns xa o co­ñe­cía­mos, nin fó­ra de Lalín, on­de son moi­tos os que pou­co a pou­co es­tán a des­cu­brir que a súa ver­da­dei­ra fa­cia­na non é a que pre­di­ca nas re­des so­ciais se­nón a que amo­sa cos seus tics au­to­ri­ta­rios, a súa so­ber­bia e as súas saí­das de tono».

Res­pec­to a los ar­gu­men­tos de Ka­tia Pro­cino pa­ra su re­nun­cia, el PP los ca­li­fi­ca de «com­pren­si­bles e tí­pi­cos, aín­da que fal­tos de cer­ta do­se de va­len­tía pa­ra ex­pli­car­lle real­men­te a to­dos os la­li­nen­ses o tras­fon­do da súa de­ci­sión». Le desean lo me­jor pa­ra el fu­tu­ro y la­men­tan su mar­cha por su «se­rie­da­de, ri­gor e cor­du­ra».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.