Res­pal­do ex­pre­so de Cuí­ña y Ca­sa­res, en­tre crí­ti­cas a Crespo por usar­lo de co­che pro­pio

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - PORTADA -

Tan­to el al­cal­de, Ra­fael Cuí­ña, co­mo el re­gi­dor en fun­cio­nes, Gon­zá­lez Ca­sa­res, mos­tra­ron un res­pal­do ex­pre­so a la ac­tua­ción de Ro­drí­guez Pe­ña, al con­si­de­rar «máis que xus­fi­ca­do o uso des­te au­to­mó­bil mu­ni­ci­pal» por la edi­la, al ha­cer­lo úni­ca y ex­clu­si­va­men­te pa­ra po­der asis­tir al pleno, in­di­can, sin cons­tar pro­nun­cia­mien­to par­ti­cu­lar de Fran­cis­co Vi­la­ri­ño, al fren­te de la cuar­ta fuer­za del go­bierno. Un eje­cu­ti­vo que si­gue la má­xi­ma de que la me­jor de­fen­sa es un buen ata­que, y lan­za una de­mo­le­do­ra crí­ti­ca con­tra el exal­cal­de Crespo, en cu­ya eta­pa se com­pró el A6 «pa­ra uso pri­va­ti­vo pro­pio». Aña­den que en­ton­ces no se em­plea­ba co­mo co­che ofi­cial del Con­ce­llo, sino co­mo su vehícu­lo par­ti­cu­lar, usa­do pa­ra cues­tio­nes per­so­na­les «co­mo fa­cer cam­pa­ña elec­to­ral e dar mi­tins po­lo ru­ral. O go­berno ta­mén lle pre­gun­ta ao ago­ra se­na­dor se é cer­to que un chó­fer o ía bus­car nes­te vehícu­lo ca­da día ao seu do­mi­ci­lio e lle le­va­ba os xor­nais á ma­ñá, men­tres agar­da­ba a que, na súa con­di­ción de se­ño­ri­to, fa­raón e no­vo ri­co, se du­cha­se, al­mor­za­se e bai­xa­se». Por tan­to, cree que Crespo es la per­so­na me­nos in­di­ca­da pa­ra ha­blar del co­che ofi­cial, y le acon­se­ja que no abra la ca­ja de Pan­do­ra «e se o fai, que se ate­ña ás con­se­cuen­cias do efec­to boo­me­rang que lle vai pro­vo­car».

Sos­tie­nen que na­die co­no­cía el co­che par­ti­cu­lar de Crespo por­que siem­pre via­ja­ba en el mu­ni­ci­pal, lle­gan­do a te­ner dos con­duc­to­res las 24 ho­ras del día, y lo con­tra­po­nen con el ac­tual eje­cu­ti­vo, que acu­de al con­sis­to­rio en sus co­ches pri­va­dos y apar­ca don­de en es­pa­cio pú­bli­co, no en el pár­king pri­va­do del con­ce­llo.

El eje­cu­ti­vo lle­ga a de­cir que aho­ra «non exis­te un co­che ofi­cial, se­nón un co­che que usa o go­berno pa­ra via­xes de­bi­da­men­te xus­ti­fi­ca­dos», a dis­po­si­ción tam­bién de em­plea­dos mu­ni­ci­pa­les. Y nie­ga que exis­ta un chó­fer «se­nón un axen­te no­ti­fi­ca­dor que can­do é ne­ce­sa­rio e xus­ti­fi­ca­do con­du­ce o ci­ta­do vehícu­lo»: es la mis­ma per­so­na que con­du­cía el mis­mo Au­di A6 en los úl­ti­mos años con Crespo, aun­que la ter­mi­no­lo­gía es aho­ra dis­tin­ta.

La­lín ba­jó ha­ce dos años a Crespo del co­che ofi­cial; la pre­gun­ta por res­pon­der es si en­tre los ob­je­ti­vos es­ta­ba apar­car el Au­di, o que se subie­ran otros.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.