Cul­tu­ra

Ar­man­do Vázquez pre­sen­ta el pró­xi­mo lu­nes su li­bro so­bre la his­to­ria de Ber­més

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - PORTADA -

Ar­man­do Vázquez (Ber­més, La­lín, 1938) é es­cri­tor, his­to­ria­dor e xor­na­lis­ta. En­tre os seus tra­ba­llos des­ta­can va­rios de­di­ca­dos a di­vul­gar a his­to­ria e o pa­tri­mo­nio cul­tu­ral de­zán. Ago­ra pre­sen­ta o seu úl­ti­mo li­bro: Un­ha his­to­ria de Ber­més. A me­mo­ria de xen­tes e tem­pos idos. Se­rá o día 14 en Ber­més as 19.00 ho­ras. —Que ten Ber­més pa­ra me­re­cer un li­bro?

—Ten cou­sas moi in­tere­san­tes. To­das as pa­rro­quias e to­dos os en­cla­ves hu­ma­nos te­ñen al­go que con­tar, pe­ro aquí te­mos un­ha prehis­to­ria que dei­xou si­nais. Os pe­tro­gli­fos do Mon­te do Ca­rrio, má­moas, dous cas­tros... as es­te­las ro­ma­nas que ato­pa­mos na por­ta da igre­xa ta­mén son moi in­tere­san­tes e a igre­xa en si é moi im­por­tan­te. Le­vo es­cri­to me­dia du­cia de li­bros e xa era ho­ra de de­di­car­lle un a mi­ña te­rra na­tal. —Que re­co­lle o li­bro? — Co­me­za ca par­te prehis­tó­ri­ca, os cas­tros, as má­moas e os pe­tro­gli­fos. A par­tir de aí em­pe­za a his­to­ria co acha­do das es­te­las fu­ne­ra­rias fai 20 anos e ta­mén apa­re­cen as cos­tu­mes e as lendas lo­cais. —Co­mo foi o pro­ce­so de do­cu­men­ta­ción?

—Bas­tan­te com­ple­xo. Afor­tu­na­da­men­te es­ta pa­rro­quia per­ten­ceu o mos­tei­ro de Aci­vei­ro on­de se con­ser­van do­cu­men­tos, a pe­sar de que ti­vo un in­cen­dio a me­dia­dos

do sécu­lo XVI e se per­de­ron moi­tos da­tos. Uti­li­cei ta­mén da­tos do ca­tas­tro que xa é de tem­pos máis no­vos, a par­tir de 1752. Por úl­ti­mo, usei os li­bros pa­rro­quiais que con­te­ñen moi­tos da­tos, aín­da que a maio­ría de eles se per­de­ron. —Can­do co­me­zou con es­te pro­xec­to?

— Xa hai trin­ta anos que em­pe­cei a es­cri­bir a his­to­ria de aquí. Era de ma­nei­ra fan­ta­sio­sa, un­ha for­ma de pa­sar o ra­to ás ve­ces. Co­me­cei a to­ma­lo con máis in­tere­se fai

un par de anos e de ese in­tere­se saí­ron 250 pá­xi­nas. —On­de se po­de­rán ato­par os exem­pla­res?

— É un li­bro pa­ra os ve­ci­ños de Ber­més. Fí­xeno pen­san­do ne­les e na xu­ven­tu­de de alí, que ul­ti­ma­men­te ten moi­to in­tere­se en re­cu­pe­rar a me­mo­ria lo­cal. Es­te li­bro é a mi­ña co­la­bo­ra­ción. Se­gu­ra­men­te ha­be­rá al­gún exem­plar en Al­va­re­llos, que fo­ron os que o edi­ta­ron, pe­ro fa­ra­se un­ha ti­ra­da pe­que­na.

M. SOU­TO

Vázquez de­di­ca o li­bro a pa­rro­quia e a xu­ven­tu­de, in­tere­sa­da na me­mo­ria lo­cal.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.