Pa­la­bras, es­cri­tas, a Varela

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - DEZA-TABEIRÓS - Ma­ría F. Vi­ñas

Agra­de­cer­che, Ra­mi­ro, que me res­pos­tes aín­da que se­xa a tra­vés da pren­sa dia­ria; pois per­soal­men­te ca­se nun­ca es­tás. Co­ñe­zo ben os me­dios de cur­so le­gal pa­ra pre­sen­tar es­cri­tos no Con­ce­llo. Hai me­nos dun ano, en vis­ta do que es­ta­ba pa­san­do cos ca­na­lóns da no­sa ca­sa, fun fa­lar con­ti­go ao Con­ce­llo pa­ra de­nun­ciar o ca­so. A túa res­pos­ta foi «xa me en­car­go eu». Mar­chei con­ven­ci­da. Os gol­pes ao ca­na­lón se­gui­ron ata tal pun­to de rom­per par­te da es­qui­na da no­sa vi­ven­da. Cou­sa da que fo­mos dar aviso ao Con­ce­llo, moi­tas ve­ces, por es­ta cir­cuns­tan­cia.

En can­to a con­tra­tas e sub­con­tra­tas, su­po­ño que non te­rei que fa­lar eu coas em­pre­sas, pois pa­ra eso pa­go os meus im­pos­tos. Coi­da­ba eu que ti­ña un al­cal­de no Con­ce­llo pa­ra o no­so ser­vi­zo; de non ser así, ¡aví­sa­me!

En can­to ao te­lla­do do ve­ci­ño eu co­mu­ni­queino a ni­vel in­for­ma­ti­vo, por­que pen­so que es­tou ne­sa obri­ga, xa que den­de a mi­ña ca­sa ve­se o de­te­rio­ro. Eu per­soal­men­te fa­lei con Car­los, an­ti­go con­ce­llei­ro de Obras, pa­ra que in­for­ma­se aos pro­pie­ta­rios. Cou­sa que eu ta­mén fi­xen.

Pre­sen­ta­rei a re­cla­ma­ción por es­cri­to. Es­pe­ro que te­ña res­pos­ta.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.