Acla­ra­cións so­bre a Escola de Fút­bol de Si­lle­da

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - DEZA-TABEIRÓS DEPORTES - Jo­se Ma­nuel Gar­cía So­to Jo­sé Ma­nuel Gar­cía So­to foi can­di­da­to á pre­si­den­cia da Escola.

Acan­di­da­tu­ra en­ca­be­za­da por Jo­sé Ma­nuel Gar­cía So­to la­men­ta a de­ri­va que ven to­man­do a Escola de Fút­bol de Si­lle­da den­de a ce­le­bra­ción das elec­ción a pre­sien­cia da escola. Tal co­mo que­dou de ma­ni­fes­to tra­las irre­gu­la­ri­da­des nas­que se in­cu­rreu du­ran­te o pro­ce­de­men­to elec­to­ral e na pro­pia ce­le­bra­ción de vo­ta­ción, a di­vi­sión xe­ra­da en­tre os alum­nos e pais da escola po­las ac­tua­cións da an­te­rior di­rec­ti­va e da no­va en­tran­te, fi­xo que se ve­ñan pro­du­cin­do un re­guei­ro de bai­xas que fan pe­li­grar a con­ti­nui­da­de da escola.

O pro­ce­de­men­to elec­to­ral foi ab­so­lu­ta­men­te es­can­da­lo­so, va­riá­ron­se as con­di­cións das elec­cións en pleno pro­ce­so fa­vo­re­cen­do á ac­tual di­rec­ti­va, non fa­ci­li­ta­ron o ac­ce­so ó cen­so elec­to­ral, eli­mi­nan­do so ós can­di­da­tos que non lle in­tere­sa­ba dos gru­pos de pais e aco­mo­dá­ro­na a un­hos es­ta­tu­tos de ca­za de Va­len­cia pa­ra con­se­guir que o vo­to de­le­ga­do, o que po­si­bi­li­tou que in­clu­so a sú acan­di­da­tu­ra con­se­gui­se a de­le­ga­ción de vo­tos an­tes de que res­to de can­di­da­tu­ras fo­sen in­for­ma­das de que se ía per­mi­tir es­te ti­po de vo­ta­ción, e fi­nal­men­te co­mo non lles da­ban as con­tas, in­clu­so se per­mi­teu que a mis­ma per­so­na pu­de­se vo­tar máis de un­ha vez.

De fei­to os efec­tos xa se es­tán dei­xan­do ver e a con­ti­nui­da­de do equi­po xu­ve­nil pe­li­gra xa que prác­ti­va­men­te a to­ta­li­da­de dos xu­ve­nis de pri­mei­ro ano mar­cha­ron en blo­que po­lo des­con­ten­to e as di­fe­ren­zas coa ac­tual si­tua­ción da escola e a súa xes­tión, si­tua­ción que ta­mén se ven re­pe­tin­do nas ca­te­go­rías in­fe­rio­res.

Den­de es­ta can­di­da­tu­ra la­men­ta­mos a fal­ta de im­pli­ca­ción por par­te do Con­ce­llo, xa que a pe­sar de ser co­no­ce­do­res de pri­mei­ra man das gra­ves irre­gu­la­ri­da­des que se ve­ñen pro­du­cin­do na Escola e que co­no­ce­ron de pri­mei­ra man nas reunións man­ti­das cos tres can­di­da­tos nas úl­ti­mas da­tas, pre­ten­den dar co­ber­tu­ra a ac­tual di­rec­ti­va per­mi­tín­do­lle que con­ti­núen du­ran­te un ano e que des­pois se vol­van a ce­le­brar elec­cións. Non sa­be­mos que ti­po de in­te­rés po­den ter en que se man­te­ña a ac­tual si­tua­ción e que con­ti­núe a ac­tual di­rec­ti­va du­ran­te un ano máis can­do sa­ben per­fec­ta­men­te que fi­xe­ron tram­pas nas elec­cións. O Con­ce­llo non lle po­de se­guir dan­do co­ber­tu­ra a un­ha en­ti­da­de co­mo a Escola de Fút­bol coas gra­ví­si­mas de­fi­cien­cias que ben mos­tran­do na súa xes­tión e cun os­cu­ran­tis­mo que o úni­co que fai é ocul­tar­lle in­for­ma­ción ós pais de tó­do­los ne­nos.

As úl­ti­mas ma­nio­bras do Coc­ne­llo e a ac­tual di­rec­ti­va coa que se con­se­guir re­tra­sar a úl­ti­ma reunión ata es­te mar­tes a tar­de foi un­ha vol­ta de tuer­ca pa­ra sa­tis­fa­cer os seus in­tere­ses per­so­nais. O que non en­ten­den e que a nos da­nos igual a inau­gu­ra­ción dun cam­po ou as per­soas que con­for­men a di­rec­ti­va, o que nos in­tere­sa son os ne­nos da escola e os pais que de­ben ter res­pos­ta can­do an­tes a es­te pro­ble­ma pa­ra po­der de­ci­dir si ins­ci­ri­ben ós ne­nos na escola ou se van a ou­tro la­do on­de as cou­sas fun­cio­nen co­mo é de­bi­do. Ade­máis que­ro agra­de­cer o apoio de to­da­las fa­mi­lias que se ve­ñen preo­cu­pan­do po­la si­tua­ción da escola e que ve­ñen mos­tran­do a sua in­dig­na­ción con có­mo se le­va­ron a ca­bo as elec­cións e con­si­de­ro que a escola de­be ser un es­pa­zo lim­po e trans­pa­ren­te pa­ra to­dos os seus so­cios e os pais e alum­nos que a in­te­gran, e mal po­de fun­cio­nar se os seus di­ri­xen­tes son os pri­mei­ros en fa­cer tram­pas pa­ra in­ten­tar con­se­guir os seus in­tere­ses. Non creo que se­xa o me­llor exem­plo pa­ra os no­sos ra­pa­ces, e os pais e o Con­ce­llo de­be­rían ac­tuar en con­se­cuen­cia.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.