En­tra en su rec­ta fi­nal el pro­yec­to pa­ra ha­bi­li­tar un par­que de pe­rros en La­lín tras en­con­trar ubi­ca­ción

Alon­so alu­dió a di­fi­cul­ta­des pa­ra ha­cer­se con el si­tio ade­cua­do

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - PORTADA - AME­LIA FERREIROA

La­lín con­ta­rá con un par­que pa­ra pe­rros en el que los ca­nes po­drán co­rrer li­bre­men­te pe­ro en el que «os do­nos te­rán que re­co­ller ta­mén os seus ex­cre­men­tos co­mo de­ben fa­ce­lo en cal­que­ra ou­tro si­tio», sig­ni­fi­có la con­ce­ja­la de Me­dio Am­bien­te del Con­ce­llo de La­lín, Ce­lia Alon­so. El pro­yec­to se es­tá ela­bo­ran­do y, en po­cos días, se­rá pre­sen­ta­do de for­ma ofi­cial.

El par­que pa­ra pe­rros fue so­li­ci­ta­do en va­rias oca­sio­nes des­de dis­tin­tos co­lec­ti­vos, y por el que pre­gun­ta­ba el por­ta­voz del Par­ti­do Po­pu­lar, Jo­sé Cres­po, el pa­sa­do mar­tes en Ra­dio Voz. Alon- so re­co­no­ció que no re­sul­tó fá­cil «ato­par un si­tio máis ou me­nos cén­tri­co, que non ti­ve­ra ca­sas moi cer­ca pa­ra que non su­pu­xe­ra un­ha mo­les­tia pe­ro creo que ati­na­mos co em­pra­za­men­to e pron­to da­re­mos a co­ñe­cer es­te pro­xec­to que per­soal­men­te é un­ha sa­tis­fac­ción». No tan go­zo­sa se mos­tra­ba la con­ce­ja­la ante la pro­li­fe­ra­ción de bol­sas con he­ces apa­re­ci­das al pie de nu­me­ro­sas fa­ro­las en el Paseo del Pon­ti­ñas, y que el PP acha­ca­ba a la fal­ta de pa­pe­le­ras.

«Cer­to que se sa­ca­ron al­gun­has que es­ta­ban en mal es­ta­do pe­ro a res­pon­sa­bi­li­da­de dos cans é só dos seus do­nos e é pou­co cí­vi­co dei­xar as bol­sas ti­ra­das dese xei­to», ar­gu­men­tó la con­ce­ja­la de Me­dio Am­bien­te. La res­pon­sa­ble del de­par­ta­men­to de Me­dio Am­bien­te re­cor­dó que no exis­te un ser­vi­cio de lim­pie­za en el paseo «e lém­bro­lles aos ci­da­dáns que dei­xan os ex­cre­men­tos ao pe das fa­ro­las que se­rá un tra­ba­lla­dor dun­ha bri­ga­da o que te­ña que fa­cer un­ha re­co­lli­da que non é súa e hai pa­pe­lei­ras pa­ra dei­xar os ex­cre­men­tos».

Por otra par­te son nu­me­ro­sas las que­jas que se re­co­gen en Me­dio Am­bien­te por de­po­si­cio­nes de pe­rros en ca­lles, paseo e in­clu­so par­ques in­fan­ti­les «e non fa­go máis que de­cir­lle á Po­li­cía Lo­cal que fa­ga uso da or­de­nan­za pe­ro o pro­ble­ma é que non ven aos in­cí­vi­cos pe­ro nós os ci­da­dáns te­mos que afear con­du­tas».

MI­GUEL SOU­TO

La pro­li­fe­ra­ción de bol­si­tas con he­ces en el Pon­ti­ñas fue cri­ti­ca­da por el Par­ti­do Po­pu­lar.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.