La­lín en­tre­ga las be­cas es­co­la­res es­te mes y am­plió el pla­zo a las fa­mi­lias

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - DEZA-TABEIRÓS -

El te­nien­te al­cal­de de La­lín y con­ce­jal de Be­nes­tar So­cial, Ni­co­lás Gon­zá­lez Ca­sa­res, sa­lió ayer al pa­so de las ma­ni­fes­ta­cio­nes rea­li­za­das por el PP en re­la­ción a las be­cas a la es­co­la­ri­za­ción que otor­ga el Con­ce­llo. Fren­te a las que­jas po­pu­la­res, Gon­zá­lez Ca­sa­res acu­sa a es­te gru­po de la opo­si­ción de co­me­ter gra­ves erro­res en sus crí­ti­cas. Pi­de al PP que acla­re «se min­te a ma­la fe ou por pu­ra in­com­pe­ten­cia so­bre un su­pos­to re­tra­so que non exis­te máis que na súa des­bor­dan­te ima­xi­na­ción opo­si­to­ra».

Acla­ra que «to­das esas bol­sas es­tan­se a re­sol­ver es­tes días», apun­tan­do que se en­tre­ga­rán en es­te mis­mo mes y que lo úni­co que se pro­rro­ga es el pla­zo de jus­ti­fi­ca­ción, es de­cir, el tiem­po del que van a dis­po­ner las fa­mi­lias pa­ra gas­tar esas ayu­das y pre­sen­tar pos­te­rior­men­te los co­rres­pon­dien­tes jus­ti­fi­can­tes.

In­di­ca que «os be­ne­fi­cia­rios que re­ci­ben ago­ra as axu­das van a ter máis tem­po pa­ra in­ves­ti­las, xa que non to­das as fa­mi­lias que­ren fa­cer to­do o gas­to de gol­pe». Gon­zá­lez Ca­sa­res con­si­de­ra que el Par­ti­do Po­pu­lar de­be­ría «de­mos­trar máis cri­te­rio e cohe­ren­cia á ho­ra de fa­lar de re­tra­so na en­tre­ga des­tas axu­das». Los ins­ta a con­sul­tar las he­me­ro­te­cas y se­ña­la que «un­ha rá­pi­da con­sul­ta per­mi­te ver que eles as che­ga­ron a en­tre­gar no mes de de­cem­bro» du­ran­te an­te­rio­res man­da­tos.

De ayu­das a sub­ven­cio­nes El edil de Be­nes­tar cree que «o máis la­men­ta­ble era que Jo­sé Cres­po e Paz Pérez con­ver­te­sen ese ac­to de en­tre­ga de va­les nun es­pec­tácu­lo máis pró­xi­mo á be­ne­fi­cen­cia que ao be­nes­tar so­cial, no que se re­par­tían be­cas ás fa­mi­lias con me­nos re­cur­sos co­mo fa­cía an­ti­ga­men­te Car­men Po­lo».

Ca­sa­res re­cuer­da a los po­pu­la­res que aho­ra es­tas ayu­das tie­nen la con­di­ción de sub­ven­cio­nes. Un cam­bio que ha­ce, di­ce, que la tra­mi­ta­ción de es­tas sea aho­ra más com­ple­ja que an­tes ex­pli­can­do que «en­tre ou­tras cou­sas, hai que dar con­ta un­ha por un­ha a Ba­se Na­cio­nal de Da­tos de Sub­ven­cións».

Al mis­mo tiem­po aña­de que «non se po­den sa­car as ba­ses an­tes por­que se pre­ci­san os da­tos de ma­trí­cu­la e aín­da es­tes días hai xen­te que os es­tá en­tre­gan­do, co­mo su­ce­de no ca­so das axu­das ao trans­por­te uni­ver­si­ta­rio». De ca­ra a agi­li­zar el pro­ce­so y a acor­tar esos tiem­pos, el con­ce­jal de Be­nes­tar So­cial, apun­ta­ba ayer que es­tá va­lo­ran­do, de ca­ra a pró­xi­mas con­vo­ca­to­rias, dis­mi­nuir el pla­zo de so­li­ci­tud y pa­sar­lo de un mes a quin­ce días.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.