La­ra Lois de­cán­ta­se po­lo Ex­tol-La Gra­mo­la pa­ra vol­ver go­zar do BTT no 2018

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - DEZA-TABEIRÓS DEPORTES -

Nin o ProRe­bor­do­sa lu­so, nin o equi­po do Bier­zo que se in­tere­sa­ra en con­tar con ela no 2018. A gro­ven­se La­ra Lois vén de fi­char po­lo Ex­tol-La Gra­mo­la Team de La­lín. Un equi­po no que con­fía en po­der vol­ver go­zar ple­na­men­te do BTT des­pois de pa­sar­se un 2017 prac­ti­ca­men­te en bran­co a raíz da frac­tu­ra múl­ti­ple na ca­be­za do hú­me­ro do seu bra­zo de­rei­to o 12 de mar­zo, na pri­mei­ra pro­ba da Taça de Por­tu­gal de XCO, a mo­da­li­da­de de ra­li do ciclismo de mon­ta­ña de com­pe­ti­ción.

«O vin­dei­ro ano que­ro co­rrer o Open de Es­pa­ña e o Open de Ga­li­cia de XCM —Ma­ra­tón—, o ga­le­go de XCO e al­go ta­mén do na­cio­nal, e o Ex­tol-La Gra­mo­la Team vaino fa­cer», ex­pli­ca a bi­ker gro­ven­se. Ade­mais, «ta­mén que­ren re­pe­tir na pro­ba das se­ries mun­diais de ma­ra­tón nas Azo­res», na que Lois foi cuar­ta o mes pa­sa­do ao pou­co da súa reapa­ri­ción, «e al­gun­ha carreira máis das se­ries mun­diais fó­ra de Es­pa­ña».

Foi a pro­pia La­ra a que se di­ri­xíu ao club de­zao pa­ra in­tere­sar­se por el can­do sou­bo da coin­ci­den­cia dos seus in­tere­ses en ma­te­ria de ca­len­da­rios de com­pe­ti­ción, aos que a arou­sá acu­di­rá con boa par­te dos gas­tos de des­pra­za­men­tos e de ma­te­rial cu­ber­tos po­lo Ex­tol-La Gra­mo­la Team. Máis aló des­te apar­ta­do, Lois afir­ma que en­tre as tres op­cións que ba­ra­lla­ba «o que máis ilu­sión me fa­cía era in­cor­po­ra­me ao Ex­tol».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.