Os «me­lli­zos» da Po­li­cía Lo­cal de La­lín

Al­fon­so «Si­to» Mén­dez e Ti­to Fuen­tes son da mes­ma pa­rro­quia, igual pro­mo­ción e ga­lar­dón idén­ti­co

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - DEZA-TABEIRÓS - AMELIA FERREIROA

«Fo­mos os da úl­ti­ma pro­mo­ción que non pa­sa­mos po­la Aca­de­mia Ga­le­ga de Se­gu­ri­da­de»

Si­to Mén­dez Gil

Po­li­cía Lo­cal de La­lín

«O día de máis cha­ma­das creo que foi can­do veu o ci­clón Hor­ten­sia, que re­ci­bi­mos un­has 500»

Ti­to Fuen­tes Cam­ba

Po­li­cía Lo­cal de La­lín

A Di­rec­ción Xe­ral de Emer­xen­cias e In­te­rior acor­dou otor­gar re­co­ñe­ce­men­to a tres axen­tes da Po­li­cía Lo­cal de La­lín e A Es­tra­da. Un­has dis­tin­cións mo­ti­va­das po­los 25 anos de ser­vi­zo ne­se cor­po, a da­ta de 31 de de­cem­bro do ano 2016, que se lle otor­ga­rá ao es­tra­den­se Fran­cis­co Quin­tei­ro To­rres e aos la­li­nen­ses Ti­to Fuen­tes Cam­ba e Al­fon­so Mén­dez Gil, co­ñe­ci­do por to­dos co­mo Si­to, nun­ha da­ta próxima que po­lo de ago­ra non tras­cen­deu.

Vin­te­cin­co anos de ser­vi­zo pa­ra am­bos os dous po­li­cías lo­cais la­li­nen­ses cu­xo pri­mei­ro día de tra­ba­llo lem­bran con cla­ri­da­de e cun so­rri­so. «To­ma­mos po­se­sión o 30 de no­vem­bro e o día 3 de de­cem­bro, que era fei­ra, das fei­ras de an­tes con moi­ta xen­te­co­me­za­mos a tra­ba­llar», apun­ta Si­to á par que Ti­to re­cor­da as mi­ra­das que «nos lan­za­ban to­dos por ser­mos os no­vos do cor­po». Co­me­zos dos anos 90 can­do na Po­li­cía Lo­cal de La­lín es­ta­ban xa, lem­bran, os ve­te­ra­nos Vic­to­rino Fernández Gil, Je­sús Ló­pez Cu­ña­rro, Jo­sé Fon­de­vi­la Gol­mar, Ma­nuel Ro­drí­guez, Jo­sé Luis Taboada, Ra­fael Ro­drí­guez e Plá­ci­do Ro­zas. «Che­ga­mos a ser de­zaoi­to mem­bros e, na ac­tua­li­da­de en que La­lín me­drou a as ne­ce­si­da­des a cu­brir son maio­res de­be­ría­mos de ser máis po- li­cías lo­cais pero hai que ir ama­ñan­do cos que so­mos», afir­man.

Tan­tos anos de ser­vi­zo dan pa­ra moi­to; pa­ra boas e ma­las no­vas, pa­ra anéc­do­tas múl­ti­ples, ser­vi­zos va­rio­pin­tos e «can­do nos po­ñe­mos a fa­lar sem­pre di­ci­mos que te­ría­mos pa­ra es­cri­bir un li­bro», sen­ten­cia Ti­to. Pero a pri­mei­ra pá­xi­na da his­to­ria xa a mar­can os pro­pios pro­ta­go­nis­tas: am­bos da pa­rro­quia la­li­nen­se de Se­llo, xun­tos co­me­za­ron a tra­ve­sía pro­fe­sio­nal e ago­ra re­ci­bi­rán un­ha mes­ma dis­tin­ción po­las súas vo­das de pra­ta. Do úni­co do que se laian é de ha­ber per­di­do no ca­mi­ño a un gran com­pa­ñei­ro de pro­mo­ción: An­to­nio Ma­to, de Méi­xo­me, que fa­le­ceu fai al­gúns anos. Nin­gún se arre­pin­te da pro­fe­sión es­co­lli­da. «Na mi­ña fa­mi­lia hai moi­to uni­for­me po­lo que ca­se me to­ca­ba ves­tir un», sen­ten­cia so­rrin­do Si­to; pa­ra Ti­to ac­ce­der á pra­za de po­li­cía lo­cal foi pu­ra vo­ca­ción «por­que me gus­ta­ba e gús­ta­me co­la­bo­rar no que po­do coa xen­te». Am­bos in­sis­ten en que non es­tán pa­ra se­ren axen­tes re­pre­si­vos se­nón in­for­ma­ti­vos e co­la­bo­ra­ti­vos. «Can­do po­des axu­dar a un­ha per­soa é o me­llor que te po­de pa­sar», sen­ten­cia Si­to.

A pos­ta en mar­cha do te­lé­fono 24 ho­ras do cor­po lo­cal foi, se­gun­do afir­man os dous, un dos cam­bios máis sig­ni­fi­ca­ti­vos que ex­pe­ri­men­tou o de­par­ta­men­to. «Anos atrás, en fins de se­ma­na po­día­mos re­xis­trar 40 cha­ma­das en 15 mi­nu­tos por rui­dos ou co­ches fa­cen­do ra­lis po­las rúas. Ho­xe a mo­vi­da é moi in­fe­rior e xa non se re­xis­tran cha­ma­das por eses mo­ti­vos nin se fan me­di­cións de rui­dos, pero si que os ci­da­dáns se quei­xan po­los moi­tos cans que van sol­tos e po­los co­ches mal apar­ca­dos».

Os dous po­li­cías lo­cais en­co­mian a co­la­bo­ra­ción ci­da­dán; «é máis im­por­tan­te que anos atrás e a xen­te en xe­ral va­lo­ra o no­so tra­ba­llo e res­pe­ta á po­li­cía lo­cal».

MI­GUEL SOU­TO

Si­to Mén­dez ti­ña 25 anos, e Ti­to Fuen­te 29, can­do to­ma­ron po­se­sión co­mo po­li­cías lo­cais.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.