El PP di­ce al cua­tri­par­ti­to que Edu­si y plan de em­pleo ju­ve­nil los otor­ga el Go­bierno po­pu­lar

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - DEZA-TABEIRÓS -

El PP de La­lín di­jo ayer que Cuí­ña y el go­bierno de La­lín «non sa­ben nin por on­de an­dan en te­mas de xes­tión e ad­mi­nis­tra­ti­vos, dou­tro xei­to non se en­ten­de que non sai­ba nin que as axu­das do Du­si e do Fon­do de Em­pre­go Xu­ve­nil as ou­tor­ga un go­berno do PP con fon­dos eu­ro­peos». In­di­can que la es­tra­te­gia de ata­car al PP di­cien­do que le da la es­pal­da le vuel­ve a fra­ca­sar «ao com­pro­bar que to­das as axu­das e sub­ven­cións, in­cluí­das os 150.000 eu­ros que per­de­ron da Xun­ta, llas ou­tor­ga­ron go­ber­nos do PP». Por con­tra, ase­gu­ran los po­pu­la­res que de quien se de­be­rían que­jar y po­ner en en­tre­di­cho es del go­bierno de la Dipu­tación «que aín­da non lles man­dou a pri­mei­ra e aín­da non di­xe­ron nin pío».

Des­de el par­ti­do de la opo­si­ción mu­ni­ci­pal in­di­can que Cuí­ña y su eje­cu­ti­vo de­be­rían sa­ber que la ayu­da del Du­si «que lles que­dou en­ca­mi­ña­da gra­zas a un­ha ase­so­ría ex­ter­na que con­tra­tou o PP e que mes­mo os so­cia­lis­tas cri­ti­ca­ron can­do es­ta­ban na opo­si­ción» y la del Fon­do de Em­pleo Ju­ve­nil «as ou­tor­ga o Mi­nis­te­rio de Ha­cien­da y Ad­mi­nis­tra­cio­nes Pú­bli­cas que xes­tio­na o Par­ti­do Po­pu­lar con fon­dos pro­ce­den­tes da UE. Os po­pu­la­res cren que non se po­de men­tir con tan­ta im­pu­ni­da­de, ten­tan­do bus­car cul­pa­bles en cues­tións no que o úni­co res­pon­sa­ble é o mal fa­cer do go­berno cua­tri­par­ti­to», se­ña­lan.

Tam­bién in­di­can a al­cal­de y go­bierno que si se cen­tran en las ayu­das que les apor­tan ad­mi­nis­tra­cio­nes del PP es por­que son las úni­cas que apor­tan fon­dos pa­ra los la­li­nen­ses «xa que da Depu­tación aín­da fal­ta a pri­mei­ra pa­ra un­ha, o que de­mos­tra que min­te vil­men­te can­do ten­ta trans­mi­tir a idea de que as ad­mi­nis­tra­cións po­pu­la­res nin­gu­nean a La­lín. Cuí­ña con­tou mil ve­ces fal­se­da­des so­bre as ad­mi­nis­tra­cións do PP, can­do a reali­da­de é que quen ten cas­ti­ga­do a La­lín é a Depu­tación de Pon­te­ve­dra, on­de man­dan os seus so­cios».

Des­de el PP pi­den a Cuí­ña que no arries­gue tan­to vol­vien­do a ci­tar a Goeb­bels «que a úl­ti­ma vez que o ci­tou ti­vo que ir de­cla­rar ao xul­ga­do po­las súas es­tra­te­xias goeb­be­lia­nas de in­ven­tar­se a Luis Ma­dri­ñán Crespo», aun­que acla­ran que no lla­man na­zi al al­cal­de por su pro­pa­gan­da. Por úl­ti­mo, el PP pre­fie­re no ahon­dar en los en­con­tro­na­zos en­tre miem­bros del go­bierno «que de­mos­tran que ca­da un to­ca un­ha par­ti­tu­ra». Des­en­cuen­tros que tu­vie­ron de fon­do las re­mu­ne­ra­cio­nes a al­guno de los edi­les o que el al­cal­de –a quien cues­tio­nan su dé­bil me­mo­ria– in­ten­ta­se eva­dir res­pon­sa­bi­li­da­des cul­pan­do di­rec­ta­men­te a otros com­pa­ñe­ros de go­bierno.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.