El PP re­cha­za la plan­ta de Rac­so y ex­pli­ca­rá su pos­tu­ra a los ve­ci­nos de la zona afec­ta­da

Til­dan de de­mo­le­do­res los in­for­mes de los téc­ni­cos mu­ni­ci­pa­les

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - DEZA-TABEIRÓS - ROCÍO RA­MOS

Com­pro­mi­so por La­lín de­man­da­ba el otro día al Par­ti­do Po­pu­lar que se pro­nun­cia­se so­bre la plan­ta de Rac­so. Ayer los po­pu­la­res ex­pre­sa­ban su re­cha­zo a la plan­ta que la em­pre­sa de re­ci­cla­je de neu­má­ti­cos pro­yec­ta en el po­lí­gono de Bo­tos y anun­cian que ex­pli­ca­rán a los ve­ci­nos de Doa­de, Bo­tos y Sou­to­lon­go sus opi­nio­nes y su pos­tu­ra res­pec­to a es­te asun­to.

Re­cuer­dan que ya lo di­je­ron en va­rias oca­sio­nes y que con­si­de­ran que «os in­for­mes dos téc­ni­cos mu­ni­ci­pa­les son de­mo­le­do­res co pro­xec­to da plan­ta e su­fi­cien­tes pa­ra im­pe­dir a con­ce­sión dun­ha li­cen­cia mu­ni­ci­pal». Una ac­tua­ción que, opi­nan, «se­me­lla que o go­berno se re­sis­te a fa­cer».

Al go­bierno la­li­nen­se, en con­cre­to al re­gi­dor, Ra­fael Cuí­ña, y al te­nien­te al­cal­de, Ni­co­lás Gon­zá­lez Ca­sa­res, les pi­den que «aten­dan os in­for­mes dos téc­ni­cos e dei­xen de elu­dir a súa res­pon­sa­bi­li­da­de».

Crí­ti­ca al go­bierno

Cri­ti­can el cam­bio de pos­tu­ra de am­bos res­pec­to a la plan­ta. Se­ña­la­ban que «en­ché­ron­se de or­ga­ni­zar reunións cos ve­ci­ños pa­ra de­fen­der a plan­ta, de pu­bli­car co­men­ta­rios po­si­ti­vos á plan­ta de re­ci­cla­xe nas re­des so­ciais e de­fen­de­la co­mo se fo­ra a pa­na­cea, or­ga­ni­za­ron ex­cur­sións da man da em­pre­sa pa­ra ven­der as ex­ce­len­cias do que se ía a ins­ta­lar no po­lí­gono e mes­mo qui­xe­ron ven­der o in­cre­men­to de ac­ti­vi­da­de que su­pu­ña a plan­ta». Y aho­ra, aña­den, «pre­ten­den que os la­li­nen­ses crea­mos que eles nun­ca es­ti­ve­ron ca plan­ta e que eso é cou­sa de ou­tros».

Los po­pu­la­res ex­pli­can que a lo lar­go de la se­ma­na que vie­ne man­ten­drán reunio­nes con los ve­ci­nos de las tres pa­rro­quias que re­sul­ta­rían más afec­ta­das. En ellas, in­di­can, «ex­pli­ca­rán o re­xei­ta­men­to po­pu­lar á plan­ta en fun­ción aos de­mo­le­do­res in­for­mes dos téc­ni­cos mu­ni­ci­pais so­bre es­te pro­xec­to».

In­di­can que, el PP, «a di­fe­ren­za de Cuí­ña e Ca­sa­res», di­cen, «non ten nin­gún in­tere­se po­lí­ti­co, nin per­soal, nin de nin­gun ti­po na plan­ta, al­go que al­gún mem­bro do gru­po de go­berno non po­de di­cir, co­mo de­mos­tran os fei­tos».

Con­si­de­ran que «se o in­for­me me­dioam­bien­tal da plan­ta non ti­vo máis pe­ros ou in­clu­so un in­for­me ne­ga­ti­vo é, en par­te, por que o go­berno de La­lín non fi­xo o seu tra­ba­llo e non res­pos­tou á de­man­da de ale­ga­ción da Xun­ta».

El PP cri­ti­ca du­ra­men­te al re­gi­dor al que acu­sa de «tri­le­ro po­lí­ti­co» se­ña­lan­do que «en­car­na á per­fec­ción a fi­gu­ra do po­lí­ti­co ve­le­ta que to­ma e cam­bia as de­ci­sións en fun­ción de onde lle so­pra o ai­re». Al­go de lo que, creen, «con­ta­xiou ao go­berno de La­lín».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.