Los raids de orien­ta­ción y aven­tu­ra, en los que son es­pe­cia­lis­tas en Cor­ne­lios, em­pie­zan a co­mer te­rreno al as­fal­to

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - PONTEVEDRA DEPORTES - LO­RE­NA GAR­CÍA CAL­VO

«Es­ta­ba un día na praia e ato­pei­me cun ami­go que ti­ña as per­nas cheas de san­gue. Pre­gun­tei­lle que lle pa­sa­ra e dí­xo­me que na­da, que ti­ve­ra un­ha ca­rrei­ra esa fin de se­ma­na e se pu­xe­ra así cos to­xos». De esa for­ma tan pe­cu­liar Isa­bel Diz Cao recuerda en­tre ri­sas su pri­mer con­tac­to con los raids de aven­tu­ra y orien­ta­ción, una dis­ci­pli­na en la que se en­tre­mez­clan atle­tis­mo, na­tu­ra­le­za y ca­pa­ci­dad de orien­ta­ción y aná­li­sis, y que es­tá ro­bán­do­le ca­da vez más adeptos al as­fal­to. «É un­ha dis­ci­pli­na que en­gan­cha. Ten de es­pe­cial que se che gus­tan a na­tu­re­za e o de­por­te en equi­po, é moi bo­ni­to. Son moi­tas ho­ras e xé­ra­se un­ha com­pe­ne­tra­ción es­pe­cial do equi­po. Pá­san­se moi bos mo­men­tos. Non se tra­ta só de co­rrer, é co­rrer cun ma­pa e tes o ali­cien­te de que che po­den pa­sar mil cou­sas», des­cri­be Isa­bel los raids de orien­ta­ción.

La de­por­tis­ta per­te­ne­ce al Cor­neios, un club de mon­ta­ñis­mo y orien­ta­ción fun­da­do ha­ce me­dia do­ce­na de años. Ella lle­gó a los raids por ca­sua­li­dad y sin pre­jui­cio al­guno, aun­que cuen­ta en­tre ri­sas que des­de fue­ra a mu­cha gen­te le pa­re­ce un mun­do un po­co de lo­cos. «É un mun­do que vis­to den­de fó­ra pa­re­ce moi com­ple­xo e chá­man­nos to­los. É moi in­ten­so, as pro­bas de liga es­pa­ño­la son com­pe­ti­cións que po­den che­gar ata os 130 qui­ló­me­tros di­vi­di­dos en dúas eta­pas. Ne­sas pro­bas le­vas a ca­bo den­de bi­ci­cle­ta ata trek­king, kaiak e ta­mén pro­bas es­pe­ciais, co­mo ba­rran­quis­mo, rap­pel, es­ca­la­da, ti­ro con ar­co... de to­do un pou­co». La orien­ta­ción tie­ne tres ra­mas prin­ci­pa­les, des­gra­na. «Dúas mo­da­li­da­des in­di­vi­duais, que son co­rren­do e en bi­ci­cle­ta, e os raids de aven­tu­ra, que com­bi­nan as dúas an­te­rio­res e o kaiak. De­pen-

Isa­bel Diz, aba­jo en el centro, co­men­zó ha­ce me­dio año a par­ti­ci­par en raids y ase­gu­ra que se ha que­da­do en­gan­cha­da.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.