El menú se­ma­nal que le da la vi­da a Te­re­sa

Cuan­do la os­teo­po­ro­sis em­pe­zó a des­ha­cer su es­que­le­to la es­tra­den­se per­dió el ape­ti­to y las ga­nas de co­ci­nar

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - AGENDA - RO­CÍO GARCÍA

María Te­re­sa es­tá en­tre la le­gión de sin­gles que creen que co­ci­nar pa­ra uno so­lo no va­le mu­cho la pe­na. Por eso nun­ca fue mu­jer de fo­go­nes ni in­vir­tió de­ma­sia­do tiem­po en re­ce­tas ela­bo­ra­das. «Eu de bo­ca­di­llo non son. Gús­ta­me un pra­to de co­mi­da. Pe­ro co­ci­ñar pa­ra un só pa­re­ce que non pres­ta. Can­do co­ci­ña­ba fa­cía un bis­té ou un­ha tor­ti­lla...», ex­pli­ca. En cues­tión gas­tro­nó­mi­ca, María Te­re­sa nun­ca se com­pli­có mu­cho la vi­da.

Pe­ro la vi­da se le com­pli­có so­la cuan­do la os­teo­po­ro­sis que arras­tra des­de ha­ce ca­si tres dé­ca­das em­pe­zó a ma­ni­fes­tar­se en for­ma de frac­tu­ras di­ver­sas.

Una ro­tu­ra en el pie iz­quier­do sa­có el pro­ble­ma a la luz ha­ce aho­ra 27 años. Un día res­ba­ló en el campo y se lo tu­vie­ron que en­ye­sar. «Pa­sou un ano e aín­da non ca­mi­ña­ba. Ti­vé­ron­me que po­ñer no­ven­ta in­xec­cións de cal­cio, que se­nón non ía», re­cuer­da.

Ese fue el pri­mer epi­so­dio de su par­ti­cu­lar cal­va­rio. Sie­te años des­pués, ba­jan­do unas es­ca­le­ras, se tor­ció el otro pie y lo rom­pió. «O no­ce­llo do­brou to­do e o pé que­dou mi­ran­do pa­ra o ou­tro la­do. Es­ti­ven mes e pi­co no hos­pi­tal, pe­ro de­sa ope­ra­ción nun­ca que­dei ben. O pé nun­ca apoiou co­mo ti­ña que ser», di­ce Te­re­sa.

La es­tra­den­se es­tá con­ven­ci­da de que ahí es­tá el ori­gen de sus pro­ble­mas en la ca­de­ra de­re­cha y en la ro­di­lla iz­quier­da. En la ca­de­ra tu­vie­ron que po­ner­le una pró­te­sis. «Tí­ñaa des­fei­ta», cuen­ta. De esa ope­ra­ción a la que fue so­me­ti­da el 23 de oc­tu­bre ca­si sa­le con los pies por de­lan­te. «A mi­ña ir­má Ma­ri Carmen xa bo­ta­ba con­tas do per­di­do», di­ce Te­re­sa. «E eu ta­mén pen­sei que non saía de­la», con­fie­sa. No fue cul­pa de la ope­ra­ción en sí, sino de la trom­bo­sis si­mul­tá­nea. «A per­na non es­per­ta­ba e deu en po­ñer­se to­da ne­gra. Eu ti­ña un­ha dor que non aguan­ta­ba. En­trei no qui­ró­fano ás tres e me­dia da tar­de e saín ás dúas da ma­ñá. E ti­ven sor­te. Se che­ga a ir o trom­bo ao co­ra­zón ou ao ce­re­bro...», cuen­ta. La ope­ra­ción de ca­de­ra no se le ol­vi­da­rá ja­más a Te­re­sa. «Xa me avi­sa­ran, pe­ro can­do ves a ra­dial e pe­tan en ti co­ma nun fe­rro... non é un­ha bro­ma», re­cuer­da.

Con tan­tos pro­ble­mas de hue­sos, Te­re­sa ha pa­sa­do mu­chos días en­ce­rra­da en su ca­sa de Cas­tro­tión (Oca). El do­lor le qui­ta­ba las ga­nas de sa­lir y las de moverse. El ape­ti­to tam­bién es­ca­sea­ba, así que ni se mo­les­ta­ba en co­ci­nar. «Bo­tei ano e pi­co na ca­sa. Se non é po­la te­le to­leo. A te­le tra­ba­lla­ba to­do o día», re­cuer­da.

Fue ahí cuan­do por pres­crip­ción mé­di­ca y con­se­jo do­ble de su fa­mi­lia y de Ser­vi­cios So­cia­les se su­mó al pro­gra­ma de en­vió de co­mi­da a do­mi­ci­lio Xan­tar na ca­sa, que cuen­ta con trein­ta usua­rios en A Es­tra­da y 1.281 en to­da Ga­li­cia. «An­tes, a mi­ña so­bri­ña Ele­na ou a mi­ña ir­má Ma­ri Carmen traían­me a com­pra e dei­xá­ban­me aquí as cou­sas pre­non pa­ra­das pa­ra fa­cer a co­mi­da. Pe­ro che­ga­ban de vol­ta e as cou­sas es­ta­ban alí por­que eu non fa­cía nin co­mía. Te­ño dei­xa­do ata a me­ta­de do lei­te que to­mo coa me­di­ca­ción», cuen­ta. «Pa­sei moi­tas ve­ces sen co­mer po­la dor. O ser­vi­zo es­te va­leu­me a vi­da», di­ce.

La ope­ra­ción de ca­de­ra le de­vol­vió la mo­vi­li­dad. «Non es­tou ben por­que aín­da me doe un xeon­llo e o lom­bo, que te­ño tres vér­te­bras des­gas­ta­das e iso xa me di­xe­ron que non ten re­me­dio. Só saio ata aí á ei­ra e pou­co máis, pe­ro xa é al­go. Non me po­do quei­xar», cuen­ta. La me­jo­ría le da cier­to mar­gen de ma­nio­bra, pe­ro el ser­vi­cio de co­mi­da a do­mi­ci­lio Te­re­sa ya no tie­ne pen­sa­do de­jar­lo en la vi­da. «Iso de nin­gun­ha ma­nei­ra», di­ce ta­jan­te. «Tráen­me pri­mei­ro pra­to, se­gun­do e so­bre­me­sa, e xa vén to­do adap­ta­do, por­que te­ño un pou­co de dia­be­te. Se non, igual gar­da­ba a die­ta», con­fie­sa. «Ás ve­ces non dou co­mi­do to­do ao mediodía e dei­xo un pra­to pa­ra a cea, pa­ra non bo­ta­lo a per­der», ex­pli­ca.

Lo úni­co que echa en fal­ta Te­re­sa es el pan de pa­na­de­ría. «Tráeno de mol­de e non me sa­be tan­to, pe­ro non é pro­ble­ma. Un­ha ve­ci­ña que se cha­ma Mi­nu­cha sem­pre me co­lle do ou­tro e tráe­mo», cuen­ta. De lu­nes a viernes, la es­tra­den­se vi­ve fe­liz con su menú a do­mi­ci­lio. «Ho­xe te­ño cal­do. Ou­tros días ca­llos, fa­ba­da, len­te­llas... Eu non me ía po­ñer con tan­tas po­tas», re­co­no­ce.

No hay me­jor co­mer­cial del ser­vi­cio. «Es­tou en­can­ta­da», re­su­me Te­re­sa. Con lo úni­co que no pue­de com­pe­tir Xan­tar na ca­sa es con la in­yec­ción de ánimo que le da su her­ma­na cuan­do, los fi­nes de se­ma­na, apa­re­ce por la puer­ta con su po­ta ba­jo el bra­zo. Ese ti­po de menú no se ven­de.

«Pa­sei moi­tas ve­ces sen co­mer po­la dor. O ser­vi­zo de Xan­tar na ca­sa deu­me a vi­da»

«Ho­xe te­ño cal­do e ou­tros días ca­llos, fa­ba­da... Eu non me ía po­ñer con tan­tas po­tas»

MIGUEL SOUTO

María Te­re­sa re­ci­be los lu­nes a do­mi­ci­lio la co­mi­da pa­ra to­da la se­ma­na, que in­clu­ye pri­mer pla­to, se­gun­do, pan y pos­tre.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.