«Eu co­llía 5.000 e pi­co ki­los e es­te ano non sei si che­ga­rei aos 1.500»

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - PORTADA -

Fer­nan­do Pá­ja­ro tie­ne más de 300 col­me­nas re­par­ti­das por la zo­na, mu­chas de ellas en tie­rras de Do­zón, pero ni aún así con­si­guió po­ner a sal­vo a las abejas de las avis­pas ve­lu­ti­nas. Ex­pli­ca que «ena pri­ma­ve­ra en Fil­guei­ra on­de vi­vo hou­bo un­ha bu­rra­da, e no mon­te me­nos, pero ta­mén hai moi­tas». Se­ña­la que «nas zo­nas bai­xas son moi di­fí­ci­les de com­ba­tir e no mon­te a me­llor for­ma son as tram­pas eléc­tri­cas». Se ne­ce­si­ta, di­ce, «un­ha pa­ra ca­da catro col­meas» y se que­ja de que «non du­ran ni dous días por­que as rou­ban». El sis­te­ma es una ba­te­ría y una pla­ca. Con­tra es­tas des­apa­ri­cio­nes «non po­de­mos fa­cer moi­to por­que aín­da que co­llan a ma­trí­cu­la dun co­che ou ve­xas a al­gúen si non o pi­llan cas máns na ma­sa non é na­da, e aín­da así...». En cuan­to a la pro­duc­ción se que­ja de que «es­te ano ape­nas ti­ve­mos», apun­tan­do que «eu co­llía 5.000 e pi­co ki­los e es­te ano non sei si che­ga­rei aos 1.500 ki­los». Se­ña­la que en la zo­na «so­mos un sec­tor pe­queno» pero con una ca­li­dad repu­tada in­di­can­do que «o no­so mel xa foi a Aus­tra­lia, a Asia, a Xa­pón, No­rue­ga e por Eu­ro­pa».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.