«Din os ve­llos que ata a caí­da da pri­mei­ra xea­da de­cen­te non va­le o cal­do pa­ra be­ber»

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - AGENDA -

Os tra­ba­llos na vi­ña, ex­pli­ca Chus, son prác­ti­ca­men­te cons­tan­tes ao lon­go de to­do o ano. —Ago­ra ve­ñen dous me­ses de va­ca­cións, po­lo me­nos no no­so ca­so, xa que a ven­di­ma es­tá fei­ta e ata me­dia­dos de de­cem­bro non hai moi­to que fa­cer pe­ro lo­go xa che­ga a po­da, abrir bu­ra­tos e re­plan­tar novas ce­pas pa­ra que non dis­mi­núa a pro­duc­ción. Hai que con­tro­lar a her­ba, e po­lo 10 de maio co­me­zar co sul­fa­to; se as con­di­cións me­teo­ro­ló­xi­cas son boas se­rá ca­da 15 días e se son ad­ver­sas ca­da 8. —¿Coa ven­di­ma fei­ta xa se ato­pa máis tran­qui­la?

—Un pou­co máis (ri­sas). As uvas ti­ñan o grao de ma­du­ra­ción e de aci­dez per­fec­tos, e co­mo non es­ta­mos no Me­di­te­rrá­neo me­llor non es­pe­rar se a ma­te­ria pri­ma va­le... A ven­di­ma de­pen­de ta­mén moi­to das va­rie­da­des de uva que te­ña ca­da un e alí hai moi­to go­de­llo que tar­da máis en ma­du­rar. —¿Ela­bo­ra o vi­ño de ma­nei­ra tra­di­cio­nal?

—To­tal­men­te, co­mo o fa­cía meu pai e meu avó. Ago­ra es­tá na cu­ba e agar­dan­do que fer­va; po­de ser en quin­ce, vin­te días ou un mes; de­pen­de moi­to das con­di­cións me­teo­ro­ló­xi­cas... des­pois to­ca­rá dei­xa­lo re­pou­sar ata o mes de de­cem­bro. Din os ve­llos que ata a pri­mei­ra xea­da de­cen­te non va­le o vi­ño pa­ra be­ber... Son de­sa fi­lo­so­fía pe­ro hai quen o be­be an­tes. —¿Na­tu­ral 100 %? —Ab­so­lu­ta­men­te. Non le­va nin­gún adi­ti­vo nin quí­mi­cos pe­ro non é eco­ló­xi­co po­los tra­ta­men­tos que le­van as vi­des e pa­ra se­lo te­ría­mos que po­ñer­nos de acor­do to­dos os pro­pie­ta­rios da con­tor­na.

—¿Por on­de pa­sa o fu­tu­ro da ri­bei­ra?

—Por man­te­la nas me­llo­res con­di­cións que poi­da­mos e na­men­tras non ato­pe­mos al­guén que a mer­que. É moi­to tra­ba­llo, es­for­zo, oi­ten­ta qui­ló­me­tros de des­pra­za­men­to aín­da que me gus­ta.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.