Un ca­mi­ño que ta­mén le­va ao Na­dal.

La Voz de Galicia (Deza) - Especial1 - - Deputación de Lugo - FO­TO ÓS­CAR CELA

En lu­ga­res co­mo Baa­mon­de ob­sér­va­se a ri­que­za da con­tor­na do Ca­mi­ño Nor­te, cun­ha igre­xa cons­truí­da en su­ce­si­vas eta­pas e un cas­ti­ñei­ro real­men­te sin­gu­lar po­lo que agacha no seu in­te­rior. A na­tu­re­za ten no­ta­les ali­cien­tes no ve­rán, so­bre to­do no clu­be flu­vial de Be­gon­te, lu­gar ao que ta­mén con­vén acu­dir en de­cem­bro ou en xa­nei­ro pa­ra con­tem­plar o pro­di­xio do belén elec­tró­ni­co, fiel á súa ci­ta co Na­dal den­de hai máis de 40 anos.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.