Ven­to e au­ga.

La Voz de Galicia (Deza) - Especial1 - - Deputación de Lugo - FO­TO MA­RÍA LÓ­PEZ

E O par­que eó­li­co ex­pe­ri­men­tal So­ta­ven­to é un­ha mos­tra da im­por­tan­cia da ener­xía eó­li­ca en Xer­ma­de e en con­ce­llos ve­ci­ños, pe­ro ta­mén un exem­plo de tec­no­lo­xía es­pa­lla­da con ob­xec­ti­vos di­dác­ti­cos. O río Tri­maz ofre­ce un­ha boa pai­sa­xe ao seu pa­so por Ca­brei­ros, on­de hai un­ha área re­crea­ti­va, e ta­mén se po­de per­co­rrer a Ru­ta do Ba­tán.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.