A pe­ga­da do fe­rro.

La Voz de Galicia (Deza) - Especial1 - - Deputación de Lugo - FO­TO XOSÉ CARREIRA

O tra­ba­llo dos fe­rrei­ros non só se con­ser­va en Rio­tor­to, se­nón que se lle de­di­ca un­ha fe­ria anual que cons­ti­túe o mo­men­to de máis ani­ma­ción en to­do o con­ce­llo e se res­tau­rou un an­ti­guo ma­zo, si­tua­do na pa­rro­quia de Fe­rrei­ra­ve­lla, co­mo área re­crea­ti­va. Os fe­rrei­ros ta­mén aco­den nos úl­ti­mos anos fei­ras ce­le­bra­das den­tro e fó­ra de Es­pa­ña.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.