Pa­sa­do e pre­sen­te.

La Voz de Galicia (Deza) - Especial1 - - Deputación de Lugo - FO­TO AL­BER­TO LÓ­PEZ

A to­rre for­ta­le­za de San Paio de Nar­la ate­sou­ra moi­tas his­to­rias e len­das pe­ro des­de hai anos é un­ha reali­da­de vi­si­ta­ble en for­ma dun im­pres­cin­di­ble mu­seo et­no­grá­fi­co. Trá­ta­se dun re­cla­mo tu­rís­ti­co de pri­mei­ro ni­vel pa­ra un mu­ni­ci­pio cheo de igre­xas e res­tos me­ga­lí­ti­cos, ou de áreas re­crea­ti­vas, co­mo a que se ato­pa na pro­pia vi­la, xun­to ao río Nar­la.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.