Ca­mi­ño de San­tia­go.

La Voz de Galicia (Deza) - Especial1 - - Deputación de Lugo - FO­TO AL­BER­TO LÓ­PEZ

O mu­ni­ci­pio sa­rriano é un­ha das re­fe­ren­cias do Ca­mi­ño Fran­cés. Ade­mais de ato­par­se a 111 qui­ló­me­tros de San­tia­go con­ta con va­rias igre­xas e pon­tes que fa­lan da his­to­ria des­ta ru­ta se­cu­lar. Lu­ga­res co­mo Vi­go de Vi­lar, A Aguia­da, A Ás­pe­ra, O Car­ba­llal, San­ta Mar­ta, Bar­ba­de­lo, Mor­ga­de ou Goián te­ñen ele­men­tos xa­co­beos, co­mo igre­xas, ve­llos mos­tei­ros ou hos­pi­tais. Na pro­pia vi­la, a Rúa Maior, é o lu­gar máis em­ble­má­ti­co.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.