Ida­de Me­dia en es­ta­do pu­ro.

La Voz de Galicia (Deza) - Especial1 - - Deputación de Lugo - FO­TO CAR­LOS CAS­TRO

O cas­te­lo de Pam­bre, res­tau­ra­do no 2016 e cun cen­tro pa­ra a in­ter­pre­ta­ción do Ca­mi­ño de San­tia­go, é a me­llor mos­tra da ar­qui­tec­tu­ra mi­li­tar de Ga­li­cia e o sím­bo­lo dun mu­ni­ci­pio po­lo que atra­ve­san o Ca­mi­ño Pri­mi­ti­vo e o Ca­mi­ño Fran­cés. Es­ta tra­di­ción me­die­val e re­li­xio­sa ten ou­tra pa­ra­da obri­ga­da na igre­xa ro­má­ni­ca de Vi­lar de Do­nas. Moi pre­to de Pam­bre se si­túan as to­rren­te do Má­ca­ra, un lu­gar es­pe­cial pa­ra go­zar da for­za do río Ulla.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.