Cen­tro xeo­grá­fi­co de Ga­li­cia.

La Voz de Galicia (Deza) - Especial1 - - Deputación de Lugo - FO­TO ÓS­CAR CELA

Nes­te mu­ni­ci­pio, na pa­rro­quia de Ar­cos, ató­pa­se o cen­tro da co­mu­ni­da­de, e moi pre­to, nun­ha la­dei­ra do mon­te Fa­re­lo, na pa­rro­quia de San Fiz, pó­de­se ver un dos con­xun­tos de pe­tró­gli­fos me­llor con­ser­va­dos de Ga­li­cia, ade­mais de go­zar dun­has fer­mo­sas vis­tas pa­no­rá­mi­cas. En An­tas, fa­cen­do ho­nor ao Ulla, pa­ga a pe­na ver as ruí­nas do bal­nea­rio de Frá­de­gas, xun­to ao río, ou acu­dir a ver a for­ta­le­za Cas­tro de Ama­ran­te.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.