En­tre a na­tu­re­za e a his­to­ria.

La Voz de Galicia (Deza) - Especial1 - - Deputación de Lugo - FO­TOS PA­LA­CIOS, AL­BER­TO LÓ­PEZ

O pa­seo flu­vial do Mag­da­le­na, cos ho­me­na­xes a es­cri­to­res e co res­tau­ra­do Muí­ño do Ra­ñe­go nun dos seus ex­tre­mos, é un dos lu­ga­res máis axei­ta­dos pa­ra go­zar da na­tu­re­za nes­te am­plo con­ce­llo, que na zo­na ve­lla do cas­co ur­bano ten un dos ele­men­tos máis sin­gu­la­res da co­mar­ca: trá­ta­se da to­rre dos An­dra­de, cons­truí­da no sécu­lo XV e in­cor­po­ra­da ao Pa­ra­dor de Tu­ris­mo, aber­to hai 50 anos.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.