Es­plén­di­da ini­cia­ti­va

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - LETRAS - [VV.AA.]

R. NI­CO­LÁS | Pa­ra com­ba­ter a vio­len­cia ma­chis­ta dé­ben­se usar to­das as ar­mas po­si­bles e es­ta, pro­ce­den­te do ám­bi­to do­cen­te é, ade­mais de ne­ce­sa­ria por pre­ven­ti­va, me­re­cen­te de aplau­so. Des­de o IES Laxeiro de La­lín, a pro­fe­so­ra Gra­cia San­to­rum mo­bi­li­zou alum­na­do e pro­fe­so­ra­do pa­ra cons­truír un xun­toi­ro de imaxes e poe­sía en for­ma de ilus­tra­cións e hai­kus que pro­mo­ve­se a con­cien­cia­ción do que é o amor mal en­ten­di­do. No pro­xec­to im­pli­cá­ron­se, ade­mais, vo­ces que son par­te do máis bri­llan­te do no­so sis­te­ma li­te­ra­rio.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.